1.  Waldemar Krupa – przewodniczący komisji,
 2. Jerzy Dziak – z-ca przewodniczącego komisji,
 3. Mirosław Kasprzak – członek komisji,
 4. Bernard Makulec – członek komisji,
 5. Marcin Malitka – członek komisji,
 6. Albert Zawadka – członek komisji,
 7. Małgorzata Żołądek – członek komisji,
 8. Piotr Żurawek – członek komisji.

 

Zakres działania komisji:

 • opiniowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Garwolin, zasad utrzymania czystości i stanu sanitarnego gminy,

 • opiniowanie zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości rolnych,

 • rozpatrywanie i ocenianie wniosków mieszkańców gminy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 • inicjowanie prac związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,

 • opiniowanie wszelkich spraw prowadzonych przez Gminę w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców obejmujących w szczególności: sprawy zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Rozmiar czcionki
Kontrast