Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 w Aktualności

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczenia wychowawczego

 

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, 08-400 Garwolin

 1. Mazowiecka 16

 

Stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego

 

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

Wymiar etatu: 1

 

Wymagania niezbędne:

 

1.Obywatelstwo polskie.

2.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

3.Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

4.Znajomość przepisów:

a)ustawy o samorządzie gminnym,

b)ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

c)ustawy o świadczeniach rodzinnych

c)ustawy o ochronie danych osobowych

d)Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

5.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7.Nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.Preferowane doświadczenie w pracy w ośrodku pomocy społecznej w  dziale świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych.

 1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

3.Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy w zespole.4

4.Poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań służbowych.

5.Dokładność oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

6.Znajomość obsługi programu MS Office i programu TOP-TEAM.

 

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

 

1.Przyjmowanie i weryfikacja wniosków, udzielanie informacji oraz prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2.Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego.

3.Przygotowywanie list wypłat świadczenia wychowawczego.

4.Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami praw dokumentacji dotyczącej realizacji ustawy o5.Współpraca z Urzędem Skarbowym , Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładowym Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania zaświadczeń i informacji w sprawach o ustawie prawa do świadczenia wych6wawczego.

6.Prowadzenie niezbędnych statystyk, gromadzenie danych.

7.Sporządzanie informacji, sprawozdań, ocen i analiz z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK).
 8. Oświadczenie kandydata o baku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. świadczenia wychowawczego.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem.

 

 

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

 

Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie, natomiast dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie, pokój nr 204 w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie,

08-400 Garwolin, Garwolin ul. Mazowiecka 16

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego”, w terminie do dnia  13 marca 2018 roku do godziny 15:00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowy życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.)

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Garwolin dnia  26.02.2018r.

 

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast