Radca Prawny

 w Urząd Gminy

Zakres działania samodzielnego stanowiska – radca prawny:

1. Obsługa prawna Rady, Wójta i Urzędu.

2. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

3. Wydawanie opinii pisemnych w sprawach:

projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

zawarcia i rozwiązania umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości oraz umów z kontrahentami zagranicznymi,

rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

umorzenia wierzytelności,

zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

4. Reprezentowanie gminy przed innymi urzędami i organami orzekającymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

5. Udzielanie informacji o:

zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

uchybieniach w działalności gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

6. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Radca prawny przy znakowaniu pism używa symbolu „RP”.

Zostaw komentarz