Referat Finansowy.

 w Urząd Gminy

Zakres działania Referatu Finansowego:

1. Opracowywanie projektów budżetu wraz z projektami planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nadzór nad jego realizacją.

2. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi.

3. Analiza wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

4. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędami Skarbowymi.

5. Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy i gospodarki pozabudżetowej.

6. Prowadzenie spraw funduszy celowych.

7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie finansowym.

8. Prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych.

9. Prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie inwestycji gminnych realizowanych na terenie gminy.

10. Prowadzenie dokumentacji płacowej dla pracowników Urzędu.

11. Prowadzenie dokumentacji do zasiłków rodzinnych i chorobowych.

12. Sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

13. Prowadzenie analityki dochodów budżetowych oraz wydatków i kosztów.

14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

15. Ewidencjonowanie środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów (księgi inwentarzowej Urzędu).

16. Prowadzenie księgowości syntetycznej budżetu gminy.

17. Prowadzenie księgowości analitycznej do kont budżetu gminy.

18. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki budżetowej Urzędu Gminy.

19. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

20. Obsługa kasowa i księgowa:

a. podejmowanie gotówki z banku,

b. przyjmowanie wpłat,

c. dokonywanie wypłat,

d. sprzedaż znaków skarbowych i weksli,

e. prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,

f. sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów.

21. Uzgadnianie wpływów podatków z księgowością budżetową.

22. Prowadzenie wymiaru i poboru podatków lokalnych oraz opłat określonych w odrębnych przepisach.

23. Prowadzenie księgowości podatkowej.

24. Analiza prawidłowości składanych informacji i deklaracji w sprawach podatkowych.

25. Zakładanie i bieżące prowadzenie kart gospodarstw i ewidencji nieruchomości z podziałem na osoby prawne i fizyczne.

26. Prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz przypisów i odpisów.

27. Załatwianie odwołań od wymiaru podatków.

28. Załatwianie podań w zakresie stosowania ulg i umorzeń wraz z odwołaniami w tych sprawach.

29. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i stanie zaległości podatników.

30. Zaopatrywanie jednostek w druki deklaracji od nieruchomości i przesyłanie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku.

31. Wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych.

32. Wystawianie pokwitowań na wpłaty dokonywane w Urzędzie.

33. Rozliczanie inkasentów podatków i opłat, kontrola rachunkowa zestawień zbiorczych sporządzonych przez inkasentów.

34. Przeprowadzanie pełnych problemowych oraz doraźnych kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy.

35. Przeprowadzanie kontroli finansowych w innych podmiotach dotowanych przez Gminę w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji.

36. Opracowywanie protokołów z kontroli i zaleceń po zakończeniu kontroli finansowej.

37. Przeprowadzanie kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych.

38. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie w zakresie poleconym przez Wójta Gminy.

39. Przygotowywanie wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie naruszenia dyscypliny budżetowej.

Referat Finansowy przy znakowaniu pism używa symbolu „WF”.

Zostaw komentarz