Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich

 w Urząd Gminy

Zakres działania Referatu Oświatowo Społecznego i Spraw Obywatelskich:

1. Prowadzenie ewidencji ludności.

2. Udzielanie informacji adresowych zainteresowanym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

4. Sporządzanie rejestru przedpoborowych oraz prowadzenie rejestracji przedpoborowych.

5. Sporządzanie rejestru poborowych.

6. Uznawanie żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzących gospodarstwo rolne oraz sprawujących opiekę nad członkami rodziny.

7. Wydawanie decyzji o zwrocie utraconego wynagrodzenia z tytułu pracy dla żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

8. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

9. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów przedstawicielskich.

10. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.

11. Prowadzenie archiwum dowodowego.

12. Prowadzenie kartoteki osób zmarłych.

13. Wydawanie poświadczonych kserokopii ankiet i kart osobowych.

14. Prowadzenie działalności kontrolnej w instytucjach, podmiotach gospodarczych oraz innych jednostkach organizacyjnych działających  na terenie gminy.

15. Prowadzenie kancelarii tajnej.

16. (skreślony)

17. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

18. Wydawanie zaświadczeń o wpisie i o zmianie w ewidencji działalności gospodarczej.

19. Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

20. Wydawanie zaświadczeń dotyczących okresu i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

21. Prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

22. Sporządzanie sprawozdań o liczbie podmiotów gospodarczych i wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

23. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania licencji na zarobkowy przewóz osób.

24. Nadzór nad zapewnieniem właściwego funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

25. Wykonywanie zadań z zakresu oświaty spoczywających na organie prowadzącym szkoły i przedszkola.

26. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w kwestiach wynikających z prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela.

27. Współpraca z miastem Garwolin w zakresie udziału w kosztach utrzymania placówek oświatowych.

28. Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

29. Opracowanie zbiorczych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

30. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury oraz nadzór nad ich działalnością.

31. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji sportu i rekreacji oraz nadzór nad ich działalnością.

32. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.

33. Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

34. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń i wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.

35. Współpraca z jednostkami i organizacjami w zakresie wspierania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

36. Współdziałanie z zakładami społecznymi służby zdrowia i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną szczególnie w zakresie zachorowań i zgonów na choroby zakaźne.

37. Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

38. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj.:

 • przekazywanie do jednego z biur informacji gospodarczej danych dotyczących zaległości dłużnika alimentacyjnego,
 • przekazywanie informacji o zaspokojeniu przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej lub o umorzeniu tych należności,
 • kierowanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
 • występowanie do urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,
 • przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,

39. Prowadzenie akcji kurierskiej.

40. Przeciwdziałanie narkomanii, obejmujące w szczególności:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,
 • wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

41. Opracowywanie i projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i jego realizacja.

42. Sporządzanie raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

Referat Oświatowo – Społeczny i Spraw Obywatelskich przy znakowaniu pism używa symbolu „SO”.

Zostaw komentarz