Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego

 w Urząd Gminy

Zakres działania Referatu Techniczno – Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego:

1. Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i prowadzonych z udziałem środków zewnętrznych.

2. Współpraca za Społecznymi Komitetami Budowy Infrastruktury Technicznej.

3. Prowadzenie spraw z zakresu budownictwa i modernizacji dróg gminnych, ulic, mostów i placów.

4. Współpraca ze spółkami komunalnymi w zakresie inwestycji gminnych.

5. Opracowywanie dla potrzeb Rady i jej komisji kompleksowych analiz, prognoz, opinii i ocen dotyczących działalności inwestycyjno – remontowej.

6. Prowadzenie spraw związanych z pełną procedurą przeprowadzania przetargów na zamówienia robót budowlanych, instalacyjnych, dostaw i usług zleconych przez Urząd.

7. Prowadzenie spraw w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa komunalnego.

8. Opiniowanie pod względem architektoniczno – urbanistycznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych, wpływających na wygląd obiektów budowlanych.

9. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planu ogólnego, zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów szczegółowych oraz ich nadzór nad realizacją.

10. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

11. Uzgadnianie projektów decyzji z właściwymi organami i jednostkami.

12. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

13. Uczestniczenie w odbiorach robót, weryfikacja kosztorysów powykonawczych oraz rozliczanie inwestycji i remontów.

14. Przeprowadzanie procedur przetargowych na budowę, modernizację i remonty dróg i chodników.

Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego przy znakowaniu pism używa symbolu „TIP”.

Zostaw komentarz