Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium i zasiłek szkolny

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
– stypendium i zasiłek szkolny

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 Uchwała Nr XVI/129/2005 Rady Gminy Garwolin z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 106, poz. 2992 z dnia 12 maja 2005 roku)

Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
w roku szkolnym

 zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W przypadku korzystania rodziny ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej

 zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy

 w przypadku osób bezrobotnych niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Kierownik Referatu Oświatowo-Społecznego i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 205, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 47, Izabela Mietus – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu.

Zostaw komentarz