Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 w Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Prz

Nazwa sprawy

 

 

 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Podstawa prawna

 

 

 Art. 50, 52, 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 z póź. zm.)

 

Wymagane dokumenty

 

 

 wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

 określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawiony na kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowej również  w skali 1:2000

 szkic zagospodarowania terenu na kserokopii mapy opisanej

 wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz skrócony wypis z rejestru gruntów dla sąsiednich działek

 opinie i uzgodnienia itp.,

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Opłaty

 

 

 budynki mieszkalne zwolnione z opłat,

 pozostałe budynki i budowle – 107 zł ,

 przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 56 zł.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Techniczno – Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego, numer pokoju 209, nr telefonu (25) 6820560 wew. 34, Karolina Kasprzak – Specjalista ds. budownictwa

Zostaw komentarz