Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Podstawa prawna

  • – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131),
  • – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w   
  •     sprawach  wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212),

Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek

-1 FOTOGRAFIA – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość , naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

     DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ : w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  • dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
  •  odpis skrócony aktu urodzenia
  •  na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

 

Zostaw komentarz