Wymiana dowodu osobistego

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Wymiana dowodu osobistego

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993
z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz.384 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty

 wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 załączniki:

 dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,

 dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie,

 odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją
o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego,

 poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa
– okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte
w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 206, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 43, Elżbieta Mikulska – Inspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych.

Zostaw komentarz