Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego)

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu przedszkolnego)

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080)

Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek o zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

 załączniki do wniosku:

 wypis z dowodu osobistego – kserokopia (oryginał do wglądu), gdy osobą prowadzącą zespół wychowania przedszkolnego/punkt przedszkolny jest osoba fizyczna lub aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) odpis wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statut w przypadku, gdy osobą prowadzącą jest osoba prawna

 dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp. – w przypadku prowadzenia zespołu/punktu przedszkolnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy złożyć zgodę zarządcy obiektu na prowadzenie działalności zespołu/punktu przedszkolnego zgodnie ze statutem tej jednostki

 pozytywna opinia Komendanta Państwowego Powiatowej Straży Pożarnej dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach zespołu/punktu przedszkolnego

 pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zespołu/ punktu przedszkolnego pod względem bezpieczeństwa
i higieny

 kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych oraz ich zgoda na zatrudnienie w zespole/punkcie przedszkolnym

 projekt organizacyjny wychowania przedszkolnego dla zespołu/punktu przedszkolnego w formie opisowej
z podpisem osoby prowadzącej zespół/punkt przedszkolny

 informacja osoby prowadzącej zespół/punkt przedszkolny
o warunkach lokalowych zapewniających:

 możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ;

 realizację innych zadań statutowych;

 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodne z odrębnymi przepisami;

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 205, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 47, Izabela Miętus – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu.

Zostaw komentarz