Budowa chodnika przy drodze Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 4+890 ÷ 5+390 strona lewa i km 5+390 ÷ 5+815 strona prawa gmina Garwolin.

 w Archiwum przetargów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 62, fax 025 6820567.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik w km 4+890 ÷ 5+390 strona lewa i km 5+390 ÷ 5+815 strona prawa gmina Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
– roboty rozbiórkowe
– odwodnienie korpusu drogowego
– elementy ulic
– zjazdy przez chodnik
– oznakowanie
Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót na podstawie którego Oferenci zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego – stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział:
1) Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Oferenci, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu będą sprawdzane przez komisję przetargową, jeżeli oferta nie będzie spełniać wymaganych przez zamawiającego warunków, oferta zostanie odrzucona.
a) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b) Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 1 SIWZ.
c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby roboty te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) Wykaz kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do formularza oferty, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) oraz opisy przebiegu pracy zawodowej. Dotyczy również podwykonawców w przypadku zlecenia im części robót.
e) Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) – załącznik nr 4 do formularza oferty.
f) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 do SIWZ.
g) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.
h) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
i) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
j) Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 7 do SIWZ.
k) Wypełniony kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena 100 % oraz warunki gwarancji i serwisu 5 %.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl

Pobierz specyfikację

Pobierz przedmiar

IV.3.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209..

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat.
IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
– Tomasz Świderski, tel. (025) 682-05-60, wewn. 62, faks (025) 682-05-67

Zostaw komentarz