Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rębków gm. Garwolin..

 w Archiwum przetargów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, fax 025 6820567.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rębków gm. Garwolin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rębków gm. Garwolin:
– kanał grawitacyjny PCV 250 – 626,5 mb,
– kanał grawitacyjny PCV 200 – 8432,0 m,
– kanał tłoczony PE fi 90 – 347 m,
– kanał tłoczony PE fi 110 – 2719 mb,
– kanał tłoczony PE fi 160 – 1345 mb,
– 5 pompowni,
– przyłącza PVC fi 160 dł. 5550,5 mb,
– przyłącza PVC fi 200 dł. 49 mb.
– liczba przyłączy 236,
– wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej,
– dostarczenie niezbędnych dokumentów umożliwiających złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z przepisami z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami).
Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót na podstawie, którego wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego oraz szczegółowe specyfikacje techniczne – stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 120.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział:
1) Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Oferenci, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu będą sprawdzane przez komisję przetargową, jeżeli oferta nie będzie spełniać wymaganych przez zamawiającego warunków, oferta zostanie odrzucona.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b) Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 1 SIWZ.
c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby roboty te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) Wykaz kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do formularza oferty, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) oraz opisy przebiegu pracy zawodowej. Dotyczy również podwykonawców w przypadku zlecenia im części robót.
e) Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) – załącznik nr 4 do formularza oferty.
f) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 do SIWZ.
g) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.
h) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
i) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
j) Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 7 do SIWZ.
k) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie określonym w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych) – wystawiona z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną informacja powinna dotyczyć urzędujących członków władz oferenta.
l) Wypełniony kosztorys ofertowy.
m) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena – 95
• 2. warunki gwarancji i serwisu – 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl

Pobierz specyfikację

Pobierz specyfikację techniczną i przedmiary robót.

Pobierz profile.

Pobierz dane techniczne przepompowni.

Pobierz kosztorysy na roboty elektryczne.

Pobierz wyjaśnienia do specyfikacji.

Pobierz wyjaśnienia II do specyfikacji.

Pobierz sprostowanie do specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2007 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zostaw komentarz