Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II.

 w Archiwum przetargów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 62, fax 025 6820567.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne gm. Garwolin:
– kanał grawitacyjny PVC 250 – 1044,5 mb,
– kanał grawitacyjny PVC 200 – 13720,5 mb,
– kanał tłoczony PE fi 90 – 1715,0 mb,
– kanał tłoczony PE fi 110 – 1156,0 mb,
– kanał tłoczony PE fi 125 – 234,0 mb
– kanał tłoczony PE fi 160 – 397,0 mb,
– kanał tłoczony PE fi 200 – 805,0 mb
– 13 pompowni,
– przyłącza PVC fi 160 dł. – 3384,0 mb,
– łączna liczba przyłączy 351,
– wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej,
– dostarczenie niezbędnych dokumentów umożliwiających złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z przepisami z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa na podstawie, której wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego oraz szczegółowe specyfikacje techniczne – stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:30.11.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium na zamówienie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska
gm. Garwolin.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
170.000,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania,
b) Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, w tym kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i należących do właściwej izby samorządu zawodowego,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.
4. Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę(lub osoby).

• Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b) Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem
nr 1 SIWZ.
c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby roboty te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d) Wykaz kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do formularza oferty, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) oraz opisy przebiegu pracy zawodowej. Dotyczy również podwykonawców w przypadku zlecenia im części robót.
e) Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) – załącznik nr 4 do formularza oferty.
f) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 do SIWZ.
g) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.
h) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
i) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
j) Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 7 do SIWZ.
k) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie określonym w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych) – wystawiona z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną informacja powinna dotyczyć urzędujących członków władz oferenta.
l) Wypełniony kosztorys ofertowy.
m) Dowód wpłaty wadium.
n) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem Nr 9;
o) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1. Cena – 95
• 2. warunki gwarancji i serwisu – 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl

Pobierz specyfikację

Pobierz specyfikację techniczną.

Pobierz przedmiar

Pobierz projekt.

Pobierz mapy.

Pobierz projekt przyłaczy elektrycznych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zostaw komentarz