opracowanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy budynku Zespołu Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej

 w Archiwum przetargów
TIP 341/19/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 Euro 

GMINA GARWOLIN

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
opracowanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy budynku Zespołu Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej

1. Pełna nazwa Zamawiającego:
GMINA GARWOLIN
u. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin
Tel. 025 682-05-60, Fax. 025 682-05-67
NIP 826-20-44-712

2. Zakres zamówienia obejmuje:

 • opracowanie map do celów projektowych,
 • uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 • opracowanie projektu budowlanego – 4 egz. oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych – po 2 egz.
 • opracowanie projektów branżowych wod-kan, elektrycznych i c.o. oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych – po 2 egz.
 • opracowanie specyfikacji technicznych – 2 egz.
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę.

Wszystkie projekty (budowlany i branżowe), kosztorysy i specyfikacje techniczne muszą być również zapisane na płycie CD – 3 egz.

Kod CPV: 74222300-4

3. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do dnia 15.03.2007 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2004r Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Dokumenty wymagane od oferenta – JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY stanowiące integralną jej część:

 1. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem składania ofert.
 2. Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 1 SIWZ.
 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług o wielkości i przedmiocie porównywalnym z usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby usługi te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 4. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) – załącznik nr 3 do formularza oferty.
 5. Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
 6. Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 do SIWZ.
 7. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
 8. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
 9. Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 6 do SIWZ.
 10. Kopie uprawnień osób przewidzianych do projektowania przebudowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin.

Komisja Przetargowa sprawdzi oferty pod względem kompletności wymaganych dokumentów i dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny i wyboru ofert.

9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
9.1 cena – 100 %.

10. Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat, w terminie do dnia 20.09.2006r do godz. 11.30. 
11. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj; Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w pokoju nr 209 w dniu 20.09.2006r. o godz. 12.00

12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209, bądź za zaliczeniem pocztowym. SIWZ dostępna jest również na stronie Urzędu Gminy Garwolin:
www.garwolin-gmina.pl/files/przetargi/specyfikacjaRudaTalubska.pdf

13. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

14. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
– Mariusz Szostak, tel. (025) 682-05-60, wewn. 62, faks (025) 682-05-67

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Garwolin, 2006-09-12

Zostaw komentarz