Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Garwolin

 w Archiwum przetargów

Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Garwolin

Numer ogłoszenia: 88765 – 2010

 

Data zamieszczenia: 19.04.2010

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 

 

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Garwolin.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje konserwacje min. 1806 szt. lamp oświetleniowych drogowych:

 

Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności :

 

 1. Wymiana źródeł światła, dławików, zabezpieczeń, bezpieczników latarniowych przy zachowaniu minimalnego ubytku oświetlenia.
 2. Konserwacja i wymiana urządzeń sterowniczych umożliwiająca im prawidłowe działanie.
 3. Doraźna naprawa innych elementów obwodu oświetlenia po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu.
 4. Konserwacja konstrukcji wsporczych polegająca na co najmniej jednorazowym malowaniu elementów metalowych w okresie trwania umowy.
 5. Wymiana elementów instalacji na nowe z wyłączeniem źródeł światła i zabezpieczeń zwarciowych.
 6. Wymiana i naprawa urządzeń spowodowane działaniami czynników losowych i osób trzecich.
 7. Konserwacja i naprawa rozdzielnic oświetleniowych od granicy eksploatacji Zakładu Energetycznego.
 8. Obligatoryjnie Wykonawca dwukrotnie w miesiącu dokonuje rozeznania w funkcjonowaniu oświetlenia drogowego.

 

Ponadto wykonawcę obciąża:

 

 1. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji.
 2. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym.
 3. Dokonanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym, nie dłuższym jednak niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.
 4. Współpraca z zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianie zegarów, przekaźników zmierzchowych i wyłączników.
 5. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

 

II.1.4)Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Tak.

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

 

II.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:Nie.

 

II.2)ZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1)WADIUM

 

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

III.2)ZALICZKI

 

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.

 

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 4 osoby a na pełny etat przynajmniej 2 osoby uprawnione do pracy pod napięciem PPN,
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

 

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:www.garwolin-gmina.pl

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

 

 • Agnieszkę Zadrożną, tel. (025) 682-05-60, wew. 49, faks (025) 682-05-67

Pobierz: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zostaw komentarz