remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Michałówce gmina Garwolin.

 w Archiwum przetargów
TIP 341/9/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 Euro

GMINA GARWOLIN

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Michałówce gmina Garwolin.

1. Pełna nazwa Zamawiającego:
GMINA GARWOLIN
u. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin
Tel. 025 682-05-60, Fax. 025 682-05-67
NIP 826-20-44-71

2. Zakres zamówienia obejmuje:
wymianę wykładzin podłogowych, parapetów, stolarki drzwiowej, przemurowania ścianek działowych , modernizację sanitariatów, jak również (gipsowanie, malowanie, okładanie glazurą) ścian, montaż rolet i osłon grzejnikowych , wymianę instalacji elektrycznej, TV i komputerowej.
Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt remontu pomieszczeń i przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
CPV: 45.00.00.00-7, 45.43.11.00-8, 45.44.21.00-8

3. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do dnia 25.08.2006 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2004r Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
8.1 cena – 95 %,
8.2 warunki gwarancji i serwisu- 5%.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat, w terminie do dnia 11.05.2006r do godz. 11.30.

10. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj; Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w pokoju nr 209 w dniu 11.05.2006r. o godzinie 12.00

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209, bądź za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł.

12. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

13. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
– Mariusz Szostak, tel. (025) 682-05-60, wewn. 34, faks (025) 682-05-67

Garwolin, 2006-04-26

Zostaw komentarz