Roboty budowlane polegające na remoncie części ul. Młyńskiej oraz ul. Polnej w miejscowości Rębków gmina Garwolin.

 w Archiwum przetargów

numer sprawy: TIP 341/6/2010

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 2. Informacje ogólne.
 3. Istotne warunki zamówienia.
 4. Istotne postanowienia umowy.

Specyfikacja
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 1. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi materiałami składającymi się na formularz istotnych warunków zamówienia.
 2. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w formularzu istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Oferenta. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta, wpisuje on „nie dotyczy„.
 3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania.
 4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszystkie informacje (np. dokonał wizji w miejscu wykonywania robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 5. Formularz zawiera 26 ponumerowanych stron.

Garwolin 2010-07-12


-1-

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamawiający:
  GMINA GARWOLIN
  ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin
  Tel. (25) 682-05-60, faks (25) 682-05-67
  NIP 826-20-44-712
 2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. Nazwa zadania:
  Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin.
 4. Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:
Rozdział I: Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział II: Zakres zamówienia
Rozdział III: Instrukcja dla oferenta
Rozdział IV: Istotne postanowienia umowy

Załączniki:

Nr. 1 Załącznik ofertowy
Nr. 2 Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
Nr. 3 Oświadczenie składane przez oferentów (art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Nr. 4 Oświadczenie składane przez oferentów (art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Nr. 5 Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta
Nr. 6 Wykaz kierownictwa i pracowników firmy
Nr. 7 Wykaz podwykonawców
Nr. 8 Kosztorys ofertowy
Nr. 9 Kryteria i metoda oceny ofert
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

-2-

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Rozdział I

(Opis przedmiotu zamówienia)

 1. Przedmiotem zamówienia są:
  Roboty budowlane polegające na remoncie części ul. Młyńskiej oraz ul. Polnej w miejscowości Rębków gmina Garwolin.

Rozdział II
(Zakres zamówienia)

 1. Zakres przedsięwzięcia:
  Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  – roboty przygotowawcze,
  – budowę nawierzchni jezdni,
  – odwodnienie,
  – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót na podstawie którego Oferenci zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego ? według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  CPV:45.23.32.20 – 7

 3. Oferty częściowe:
  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  Zamówienie należy zrealizować najpóźniej do dnia 30.09.2010 r.

Rozdział III
(Instrukcja dla oferentów)

 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a w szczególności:
    • Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje roboty o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania,

-3-

    • Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
   1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.
  2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
  3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  4. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta wymaganych warunków.
  5. Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę lub osoby.
  6. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.
 1. Postać oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.
  2. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
  3. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
  4. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 2. Opakowanie i oznakowanie oferty:
  1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
  2. Na opakowaniu – opakowaniach należy umieścić:
   • pieczęć Oferenta (nazwę i adres)
   • napis
    „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
    Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin
    Nie otwierać do dnia 28.07.2010 r. do godz. 1100″
 3. Dokumenty wymagane od Oferenta ? JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY stanowiące integralną jej część:
  1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 1 SIWZ.
  2. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 


-4-

   1. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
   2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby roboty te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
   3. Oświadczenie składane przez Wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ? załącznik nr 3 do SIWZ.
   4. Oświadczenie składane przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ? załącznik nr 4 do SIWZ.
   5. Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta załącznik nr 5 do SIWZ.
   6. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 6 do formularza oferty, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) oraz opisy przebiegu pracy zawodowej. Dotyczy również podwykonawców w przypadku zlecenia im części robót.
   7. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli Oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) – załącznik nr 7 do formularza oferty.
   8. Wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
Uwaga: Wszystkie kserokopie zaświadczeń powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
 1. Obowiązki Oferenta:
  1. Zapoznanie się z wielkością przedmiotu zamówienia, zadanie wszelkich pytań niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.
  2. Zabezpieczenie we własnym zakresie na swój koszt (zgodnie z przedmiarem robót) wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji robót.
  3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej:
  1. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie Oferenta wpłynie do niego nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którzy odebrali od niego dokumentację przetargową.

-5-

  1. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentacji przetargowej. Dokonane modyfikacje w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Oferentom i staną się one integralną częścią dokumentacji. Oferent potwierdzi faksem odbiór każdego otrzymanego od Zamawiającego uzupełnienia.
  2. W przypadku określonym w pkt. „b” Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dokumentacji przetargowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
  3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Oferentów.
  4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami:
   • w sprawach proceduralnych i merytorycznych ? Izabela Kłos
    tel. (025) 682-05-60 w. 62
 1. Okres związania ofertą:
  1. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat w terminie do dnia 28.07.2010 roku do godziny 10:30.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a” zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.
 3. Otwarcie i badanie ofert:
  1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 28.07.2010 r. o godz. 11:00 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209.
  2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Oferentów, a także przedstawi informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, gwarancji, warunków płatności.
  3. Oferent, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle oferentowi te informacje.
  4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
  5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
  6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:
   • jest niezgodna z ustawą,
   • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt e,

-6-

   • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
   • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
   • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
   • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny,
   • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty lub omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
   • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  1. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach:
  Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 3,5,6
 2. Sposób przekazywania dokumentów:
  Wszystkie dokumenty, oświadczenia dotyczące zamówienia pn. Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin, muszą być przekazywane do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie sie z wykonawcami również faksem. W przypadku przekazania informacji faksem, musi być ona niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
 3. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:
  Oceny ofert dokona komisja przetargowa ? wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria ustalone w załączniku nr 9 do SIWZ pn. „KRYTERIA I METODA OCENY OFERT”.
 4. Opis sposobu obliczenia ceny:
  Cena netto i brutto na wykonanie zamówienia pn. Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin, musi być obliczona na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ na podstawie, którego Oferenci zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
  Cena zawarta w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną zawartą w kosztorysie ofertowym.
  Cena oferty powinna zawierać także wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, w tym koszt obsługi geodezyjnej tj. tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza ? 3 egz, uporządkowanie terenu, itp.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny netto w:

-7-

   1. pieniędzy na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy – Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie
    Nr konta: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010.
   2. 2) poręczeniach bankowych,
   3. gwarancjach bankowych,
   4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  1. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku rodzajach określonych lit. a.
  2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu ? Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.
  3. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
  4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt ?a? zostanie zwrócone w następujących terminach:
   • część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70%) – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót,
   • pozostała część (30%) – w ciągu 30 dni po upływie rękojmi.
 1. Wadium:
  Zamawiający żąda wniesienia wadium na zamówienie pn. Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin,
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.500,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych) w terminie określonym w punkcie 8 a (termin składania ofert) do godziny 10:30 na konto: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010.
  2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, (w formie przelewu), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
  3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f.
  4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
  5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty.
  6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

-8-

  1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
  2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
   1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
   2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  4. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego
 1. Informacje dotyczące walut w jakich będą prowadzone rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym:
  Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
 2. Udzielenie zamówienia:
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą ilość punktów.
  2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
  3. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych Oferentów.
 3. 18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  Po rozesłaniu informacji o wyborze oferty oraz po upływie terminu do składania protestów, Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę o dacie i miejscu podpisania umowy na zadanie pn. Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin.
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do dnia podpisania umowy następującej dokumentacji:
  1. Kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego stosownej do miejsca zamieszkania oraz Uprawnienia budowlane dla osoby (wymienionej w załącznik nr 6 do SIWZ), która będzie kierowała robotami budowlanymi danej ? specjalności ? kierownik budowy.

-9-

  1. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 1. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
  1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
  2. Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca. Protest winien być umotywowany i wniesiony na piśmie.
  3. Protest powinien zawierać:
   • wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego,
   • wskazania naruszenia interesu prawnego Wykonawcy,
   • wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem interesu prawnego,
   • żądanie protestującego,
   • uzasadnienie.
  4. d) Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie do 10 dni od dnia złożenia.
  5. e) Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.
  6. f) W sprawach nie normowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie:
   • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
   • Kodeks cywilny.
 2. Zatwierdzam                 

  Podpis i pieczęć zamawiajacego


-10-
Rozdział IV
(Istotne postanowienia umowy)
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Remont części ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Rębków gm. Garwolin

§ 2

 1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  • roboty przygotowawcze,
  • budowę nawierzchni jezdni,
  • odwodnienie,
  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
 3. Dokumenty składające się na dokumentację przetargową stanowią integralną część umowy, są w posiadaniu obu stron oraz stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych wnioskowanych zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, niezbędne jest wyrażenie zgody przez obydwie strony, w formie zatwierdzonego protokołu konieczności i aneksu do umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian rodzaju i jakości materiałów budowlanych na inne niż wykazane w ofercie Wykonawcy. Decyzje w tych sprawach mogą być podejmowane przed wbudowaniem danego rodzaju materiału i uzgodnione z Wykonawcą w aneksie do umowy zmieniającym zakres robót i wynagrodzenia.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …………….. 2010 r., zaś termin zakończenia robót na dzień: 30.09.2010r.

§ 4

 1. 1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie …………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane Nr ………… w specjalności ………………… wydane przez………………………………. w dniu ……………
 2. 2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 06 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); w granicach umocowania nadanego mu umową Nr ……………… z dnia………………..

§ 5

 1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych we własnym zakresie.
 2. Zamawiający nie wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsca odprowadzania ścieków. Koszty zużycia w/w obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie zapewni także zaplecza budowy. Zadania te leżą w wyłącznej gestii Wykonawcy, który na własny koszt zamontuje niezbędne liczniki zużycia wody i energii elektrycznej.
 3. Zapewnienie dozoru terenu budowy, który Wykonawca ponosi w ramach ceny określonej w ofercie. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń. Zamawiający nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie swoich robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu odbioru końcowego.

-11-

 1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 3 umowy, w stanie nie pogorszonym.

§ 6

Wykonawca dostarczy na teren realizowanych robót wszystkie, wymagane opisem przedmiotu zamówienia, materiały i urządzenia.

§ 7

 1. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy ? Prawo budowlane) oraz wymogom dokumentacji przetargowej.
 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą wskazanych materiałów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w faktury Wykonawcy za zakupione materiały ujęte w kosztorysie ofertowym.

§ 8

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót: *…………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.
 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 9

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę …………….,…… zł. (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………), bez podatku od towarów i usług VAT, na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT wynosi …………….,………. zł. (słownie złotych:……………………………………………………………………….

  …………………………………………………………….) na podstawie oferty Wykonawcy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do finansowania prowadzonych robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, który sporządził Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. Wynagrodzenie wypłacane będzie za częściowo wykonane czynności będące przedmiotem umowy. Faktury przejściowe wystawiane będą za wykonany etap robót, po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru robót, wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Należności wynikające z faktury, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni od bezusterkowego odbioru częściowego robót wykonanych przez Wykonawcę i doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
 6. Faktura końcowa wystawiona będzie na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
 7. Kwota brutto faktury końcowej nie może być mniejsza niż 15 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy.

-12-

 1. Wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany rodzaju i jakości wbudowanych materiałów oraz w przypadku zmiany zakresu realizacji robót dokonanych na podstawie protokołu konieczności.
 2. W przypadku dokonywania zmian wynagrodzenia z przyczyn o których mowa w ust.3, strony w drodze aneksu do umowy ustalają zakres rzeczowy zmian oraz zmian wynagrodzenia w oparciu o czynniki cenotwórcze ujęte w kosztorysie ofertowym.

§ 10

Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

 1. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców,
 2. Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
  1. Za roboty dodatkowe uznać można takie roboty budowlane, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. nie są to takie roboty budowlane, które są przewidziane do wykonania w jakimkolwiek dokumencie tworzącym Umowę,
   2. doświadczony Wykonawca nie miał, przy zachowaniu należytej staranności możliwości przewidzenia konieczności ich wykonania analizując projekt budowlany lub inne dokumenty tworzące Umowę,
   3. c) konieczność wykonania robót nie wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym norm techniczno-budowlanych) ani z zasad wiedzy i sztuki budowlanej, czy mających zastosowanie Polskich Norm.
  2. Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności i ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z określeniem terminu wykonania robót dodatkowych.
 3. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikowych oraz terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.
 4. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, dopuszczeń lub odbiorów, niezbędnych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i odpowiednim wyprzedzeniem. W tym również uzyskanie zgody na wycinkę drzew, zajęcie przylegających do terenu budowy placów, ulic i chodników dla potrzeb budowy oraz uiszczenie opłat z tym związanych.
 5. Zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów.
 6. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 7. Uzgodnienie, na własny koszt i ryzyko, sposobu korzystania z nieruchomości przyległych do terenu budowy z właścicielami tych terenów w przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z tych gruntów w celu realizacji niniejszej umowy.
 8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę na terenach przyległych do terenu budowy.
 9. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji nie naprawienia przez Wykonawcę ewentualnych szkód, spowodowanych podczas realizacji robót, na nieruchomościach sąsiednich, Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami przywrócenia przedmiotowych terenów do stanu z dnia ich przejęcia.

-13-

 1. Uzyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem dokładnej informacji o położeniu budowy, jej dostępności i innych istotnych dla wykonania robót szczegółach. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.
 2. Przestrzeganie zasad i przepisów BHP, należytego zabezpieczenia terenu robót i oznakowania go odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 3. Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich szkodach budowlanych niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od powstania szkody. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego koszty i konsekwencje.
 4. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
 5. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu świadczącego iż Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej, od zdarzeń losowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas wykonywania niniejszej umowy.
 6. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
 7. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym i terminowym wykonaniu robót.
 8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 11

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres *…….. lat licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowego protokółu odbioru robót.
 2. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterek w okresie gwarancji, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 12

 1. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, co stanowi równowartość kwoty ……………….zł na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Nr konta: 42921000080000005520000010,
 2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. zostanie zwrócone w następujących terminach:
  1. część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót ? w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót, a jeżeli wyznaczono terminy, o których mowa w § 14 ust. 4 ? po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.
  2. pozostała część? w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym z zastrzeżeniem § 14 ust.9.

§ 13

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

-14-

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
  3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono.
 2. Całkowita wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego netto.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po jego stronie.
 4. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w § 9 ust.1 niniejszej umowy.
 5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

 1. Strony ustanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 2. Wykonawca (kierownik robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
 5. Termin wyznaczony na usunięcie wad w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonych przed odbiorem końcowym nie wstrzymuje biegu terminu jej wykonania, określonego w § 3 umowy.
 6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
 8. Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru po upływie okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad i usterek wykrytych podczas odbioru ostatecznego.
 9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek wykrytych podczas odbioru ostatecznego rozpoczyna swój bieg termin na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. b niniejszej umowy.

§ 15

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności .
 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

-15-
§ 16

 1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 2. 2W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:

 1. Dokumentacja przetargowa Zamawiającego.
 2. Oferta Wykonawcy.
 3. Harmonogramem rzeczowo-finansowym
Zamawiający: Wykonawca:

-16-

Dodatkowo do pobrania:

 1. Mapa sytuacyjna
 2. Pelna wesja przetargu wraz z załącznikami
Zostaw komentarz