Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulbinach gmina Garwolin.

 w Archiwum przetargów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 62, fax 025 6820567.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulbinach gmina Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
Zakup nowego lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulbinach
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja przetargowa na podstawie, której wykonawcy zobowiązani są do opracowania ofert.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 07.10.2009 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział:
1) Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Oferenci, którzy spełnią wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu będą sprawdzane przez komisję przetargową, jeżeli oferta nie będzie spełniać wymaganych przez zamawiającego warunków, oferta zostanie odrzucona.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
c) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
d) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
e) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o wielkości i przedmiocie porównywalnym z dostawą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby dostawy te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
f) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ.
g) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
h) Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

· 1. Cena – 95
· 2. warunki gwarancji i serwisu – 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl

Pobierz specyfikację

Pobierz aneks do specyfikacji

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
– Tomasz Świderski, tel. (025) 682-05-60, wewn. 62, faks (025) 682-05-67

Zostaw komentarz