Zakup używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi gmina Garwolin

 w Archiwum przetargów
TIP 341/21/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 Euro 

GMINA GARWOLIN

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi gmina Garwolin

1. Pełna nazwa Zamawiającego:
GMINA GARWOLIN
u. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin
Tel. 025 682-05-60, Fax. 025 682-05-67
NIP 826-20-44-712

2. Zakres zamówienia obejmuje:

  a) samochód musi spełniać minimalne następujące parametry :
  – Rozstaw osiowy. 3,47 m,
  – Silnik o pojemności 5861 cm3, wysokoprężny napędzany olejem napędowym,
  – Skrzynia biegów 6–biegów ( 5+ wsteczny) mechaniczna,
  – Liczba miejsc siedzących łącznie z kierowca 8
  – Rok produkcji min. 1990 r.
  – Napęd na tylną oś,
  z wyposażeniem:
  – Wspomaganie układu kierowniczego,
  – Autopompa, zbiornik na wodę min. 2900 l.
  – Lusterka boczne,
  – Obrotomierz,
  – Hamulce bębnowe,
  – Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem,
  – Szyba przesuwana w drugim rzędzie siedzeń,
  – Oświetlenie w podsufitce,
  – Wentylacja kabiny,
  – Fotel kierowcy z regulacją,
  – Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego,
  – Wyłożenie dachu i ścian bocznych tapicerka twardą,
  – Dodatkowe oświetlenie ruchome (szperacz ),
  – Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe.
  CPV: 34.14.42.10-3
  3. Termin realizacji zamówienia:
  4. Zamówienie należy zrealizować w terminie 7 dni od podpisania umowy.
  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  8. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Dokumenty wymagane od oferenta – JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY stanowiące integralną jej część:
  a. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  b. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
  c. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
  że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
  d. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
  że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
  e. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o wielkości
  i przedmiocie porównywalnym z dostawą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ.
  Zamawiający wymaga, aby dostawy te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  f. Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ.
  g. Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
  h. Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 5 do SIWZ.

  Komisja Przetargowa sprawdzi oferty pod względem kompletności wymaganych dokumentów i dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny i wyboru ofert.
  9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
  9.1 cena – 100 %,
  10. Termin i miejsce składania ofert:
  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy
  w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat, w terminie do dnia 19.12.2006r do godz. 1030.

  11. Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj; Urząd Gminy w Garwolinie
  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w pokoju nr 209 w dniu 19.11.2006r. o godzinie 11 00

  12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209, bądź za zaliczeniem pocztowym. SIWZ dostępna jest również na stronie Urzędu Gminy Garwolin www.garwolin-gmina.pl
  Pobierz specyfikację

  13. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

  14. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
  w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
  – Mariusz Szostak, tel. (025) 682-05-60, wewn. 34, faks (025) 682-05-67
  15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani zastosowania aukcji elektronicznej.

  Garwolin 2006-12-11

Zostaw komentarz