Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej w ramach programu „Radosna szkoła”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2010-10-20

TIP 341/13.3/2010

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej w ramach programu „Radosna szkoła”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR

ul. Liściasta 11

05-410 Józefów

  1. Cena oferty:

  • netto: 151.635,81 zł

  • brutto: 184.995,69 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR, Liściasta 11, 05-410 Józefów następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 95 pkt

W postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej w ramach programu „Radosna szkoła” ofertę złożyła także firma:

  1. PLAYTIME Agnieszka Sereda

ul. Kolejowa 15/17

01-217 Warszawa

Cena oferty:

  • netto: 183.757,37 zł

  • brutto: 224.184,00 zł

Oferta została odrzucona z postępowania, z powodu  nie zgodności z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podczas oceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu stwierdzono, iż oferent złożył nieaktualne zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek oraz nie wypełnił załącznika nr 7 do SIWZ (brak: daty, pieczęci i podpisu oferenta), co równoznaczne było z nie złożeniem oświadczenia zawartego w przedmiotowym załączniku. Na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferent nie uzupełnił swojej oferty w wyznaczonym terminie. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełniała warunku określonego w art. 82 ust. 3  ustawy Prawo Zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.

Wójt Gminy Garwolin

Tomasz Łysiak

Opracowała:

Izabela Kłos

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

tel. (025) 682 05 60 w. 62, fax. (025) 682 05 67

Zostaw komentarz