Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

 w Urząd Gminy

Zakres działania samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1. Opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

2. Wykonanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami OC.

3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

4. Opracowanie planu OC gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów OC instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.

5. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji OC oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

6. Opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.

7. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji, eksploatacji i ewidencji oraz odpowiedzialność materialna za sprzęt.

8. Realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacja skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

9. Organizowanie prac w zakresie przygotowania, adaptacji oraz funkcjonowania i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie gminy.

10. Realizacja przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji.

11. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie problematyki obrony cywilnej.

12. Opracowanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

13. Wykonywanie zadań obronnych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz ogólnych zasad.

14. Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Garwolin na czas wojny oraz projektu zarządzenia wójta gminy wprowadzającego ww. regulamin w życie.

15. Opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych.

16. Nadzór nad realizacją zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

17. Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.

18. Przygotowanie warunków do funkcjonowania urzędu w czasie „W” oraz opracowanie i utrzymywanie w aktualności dokumentacji w tym zakresie.

19. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru.

20. Tworzenie stałego dyżuru dla potrzeb przekazania informacji i decyzji.

21. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

22. Opracowywanie decyzji Wójta w sprawach świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony.

23. Opracowanie i bieżąca aktualizacja planu świadczeń osobistych i rzeczowych.

24. Współdziałanie z Oddziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej przy znakowaniu pism używa symbolu „SO”

Zostaw komentarz