Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 6/2011

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 24 lutego  2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w  2011 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w  związku z uchwałą Nr III/18/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zarządzam, co następuje :

§ 1.

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację  w 2011 roku zadań  publicznych  w zakresie:

1) wspierania i  upowszechniania  kultury fizycznej,

2) ochrony i promowania zdrowego stylu życia,

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom       społecznym.

 

§ 2.

 

Tekst ogłoszenia konkursu na realizację zadań wymienionych w § 1 stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie :

1) w  Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Garwolin,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin.

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Garwolin .

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2011


Wójta Gminy Garwolin

z dnia  24  lutego 2011 roku.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234, poz. 1536) oraz uchwały Nr III/18/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,

 

WÓJT GMINY GARWOLIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2011 roku

 

I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Nr zad. Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2011 roku
1 wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  poprzez : organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. 90.000,00 zł
2 ochrona i promowanie zdrowego stylu życia poprzez: prowadzenie działań zmierzających  do zapobiegania alkoholizmowi  i innym patologiom społecznym  oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wyjazdów terapeutycznych, imprez i wycieczek profilaktycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, 5.000,00 zł
3 porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:

  1. a) prowadzenie różnorodnych  form zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zajęć w okresie ferii zimowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej (biwaki, basen) przez świetlice profilaktyczno – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią,
  2. b) udzielanie poradnictwa obywatelskiego i prawnego osobom uzależnionym  współuzależnionym od alkoholu
    i substancji psychoaktywnych  oraz ofiarom przemocy domowej.
20.000,00 zł 3.000,00 zł

 

II. ZASADY PRZYZNANIA  DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536), prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt. I.

2. Zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania  następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego zadania w formie wsparcia, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

4. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na każdy rodzaj zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Garwolin a oferentem.

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Dofinansowanie zadania przez Gminę Garwolin obejmuje realizację zadania w 2011r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

3. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami wynikającymi z poszczególnych programów objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Garwolin.

4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

 

IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Garwolinie pokój Nr 205 lub na stronie internetowej Urzędu.

2. Oferty na poszczególne zadania wymienione w punkcie I należy składać w  zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert 2011” z podaniem nazwy zadania do dnia 21 marca 2011 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Garwolinie 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16 lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Garwolinie.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu objętemu  konkursem),

2) kopię aktualnego  statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Zakładu     Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego),

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2010 rok (w  przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności).

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.  

6. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność   z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

7. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień   ogłoszenia o konkursie.

 

V. TERMIN I TRYB  WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2011r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w   Garwolinie ul. Mazowiecka 16.

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja   konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Możliwe   jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź odmowie przyznania dotacji podejmie     Wójt Gminy Garwolin. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji   podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

5. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu.

6. Urząd Gminy Garwolin zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Kryteria formalne – do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

1) jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,

2) jego cele statutowe są zgodne z zadaniem, na które został ogłoszony konkurs ofert,

3) złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,

4) złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

5) załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w pkt IV.4.

6) wszystkie części oferty będą wypełnione,

7) oferta dotyczy zadań objętych konkursem.

2. Kryteria merytoryczne ( ocena punktowa – zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie komisji konkursowej) :

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,

5) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej i podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

6) objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Garwolin.


VII.  ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ GARWOLIN W ROKU 2010   ZADANIA  PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3  USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O  WOLONTARIACIE :

 

Zadanie Nr 1 – dotacja przyznana wynosiła-90.000,00 zł, zrealizowano-90.000,00zł.

Zadanie Nr 2 – dotacja przyznana wynosiła  4.000,00 zł, zrealizowano  4.000,00 zł.

Zadanie Nr 3

a) dotacja przyznana  wynosiła 20.000,00 zł,  zrealizowano – 20.000,00zł

b) dotacja przyznana wynosiła  3.000,00 zł,  zrealizowano – 3.000,00zł.

 

 

VIII.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Garwolinie (pokój 205)  oraz telefonicznie pod numerem (025) 682-05-60 wew.47.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

 

Załącznik w postaci wzoru oferty realizacji zadania publicznego do pobrania TUTAJ


Zostaw komentarz