Zaproszenie do złożenia oferty

 w Archiwum przetargów

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę

 

Na mocy art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Gmina Garwolin zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, zwierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, zwierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych na terenie gminy Garwolin.” wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) oraz Rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje usunięcie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości na terenie gminy zgodnie z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Gminy Garwolin w ilości ok. 11 845 m2 w tym:

a) Zdemontowane płyty azbestowe w ilości ok. 9 134 m2

– płyty eternitowe faliste – 8 472 m2,

– płyty eternitowe płaskie – 662 m2,

b) Płyty azbestowe do demontażu w ilości ok. 2 711 m2

– płyty eternitowe faliste – 2451 m2,

– płyty eternitowe płaskie – 260 m2,

co stanowi 165,830 Mg:

a) Zdemontowane płyty azbestowe w ilości ok. 127,876 Mg

– płyty eternitowe faliste – 118,608 Mg,

– płyty eternitowe płaskie – 9,268 Mg,

b) Płyty azbestowe do demontażu w ilości ok. 37,954 Mg

– płyty eternitowe faliste – 34,314 Mg,

– płyty eternitowe płaskie – 3,640 Mg.

Średnia waga 1 m2 odpadu podlegającego utylizacji 14 kg

Gmina Garwolin zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac w zależności od otrzymanej propozycji cenowej, ze względu na ściśle określoną ilość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 209.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający planuje podpisanie umowy najpóźniej do dnia 27.04.2011 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2011 r.

III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają decyzję właściwego organu zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

b) Posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub umowę na transport odpadów niebezpiecznych z podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,

c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania,

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców,

f) Załączą do swojej oferty oświadczenie o przeszkoleniu pracowników – Załącznik nr 2,

g) Załączą do swojej oferty oświadczenie o przedstawieniu umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych – Załącznik nr 3.

2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 1, złożonych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, metodą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

2. Do oferty należy dołączyć także wszystkie oświadczenia i dokumenty, wymienione w punkcie III niniejszego dokumentu.

3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy upoważnienie to nie wynika z przedstawionych dokumentów należy załączyć odrębny dokument upoważniający do reprezentacji.

4. Kopię załączników muszą zostać potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

6. Zaoferowaną cenę należy przedstawić wg Załącznika nr 1. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2011 r. do godziny 15:00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Garwolinie pok. nr 100 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Garwolin

ul. Mazowiecka 16

08-400 Garwolin

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. 100% – cena brutto podana w formularzu ofertowym za 1 Mg .

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które złożyły oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zostaw komentarz