Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 22-24 marca 2011r.,w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2011r.

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dnia 28.03.2010r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych w 2011 roku wyłoniono następujących oferentów:

Na  zadanie 1) – w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”:     

 • Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MAZOWSZE” w Miętnem uzyskała 17,50 punktów  na 18 możliwych  do uzyskania.
  I
  lość punktów przyznana została na podstawie przyjętych w punkcie VI ogłoszenia kryteriów stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.
  Zgłaszający będzie realizował  zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 85.500,00zł.
   
 • Oferta  Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „ DELFIN” w Miętnem  uzyskała 17,17 punktów na 18 możliwych do uzyskania.
  Ilość punktów przyznana została na podstawie przyjętych w punkcie VI ogłoszenia kryteriów stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

  Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w wysokości 4.500,00zł.

Na zadanie 2) – w zakresie: „Ochrony  i promowania zdrowego stylu życia”:    

 • Oferta Stowarzyszenia Trzeźwymi Bądźcie w Garwolinie uzyskała 17,67 punktów na 18 możliwych do uzyskania.
  Ilość punktów przyznana została na podstawie przyjętych w punkcie VI ogłoszenia kryteriów stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.
  Zgłaszający będzie realizował  zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w  wysokości 5.000,00 zł.

Na zadanie 3) – w zakresie: „Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom  społecznym” :    

 • „udzielanie poradnictwa obywatelskiego i prawnego osobom uzależnionym współuzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ofiarom przemocy domowej”. Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Garwolinie uzyskała 17,67 punktów na 18 możliwych  do uzyskania.
  Ilość punktów przyznana  została   na podstawie  przyjętych w punkcie VI ogłoszenia kryteriów  stosowanych  przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy  komisji konkursowej.

  Zgłaszający będzie realizował  zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w  wysokości 3.000,00zł.    
 • „prowadzenie różnorodnych form zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zajęć w okresie ferii zimowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej (biwaki, basen) przez świetlice profilaktyczno – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią”. Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie uzyskała 17,83 punktów na 18 możliwych  do uzyskania.
  Ilość punktów przyznana  została   na podstawie  przyjętych w punkcie VI ogłoszenia kryteriów  stosowanych  przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy  komisji konkursowej. 
   
  Zgłaszający będzie realizował  zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem  finansowym w  wysokości 20.000,00 zł.

Z w/w oferentami zostaną zawarte umowy  na realizację poszczególnych  zadań publicznych w  2011 roku.


                                                                                           

                                    

                                                                            Wójt Gminy Garwolin

                                                                                           /-/

                                                                               Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz