OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 25.05.2011r.

TIP.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

PGE Dystrybucja S.A.

z pełnomocnictwa Dariusz Wojtaluk

ELTO Sp. z o.o.,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w drodze zbiorczej przebiegającej w pasie drogi krajowej Nr 17 na częściach działek nr ewid. 977, 975/2, 1485, 1486, 973/1 w miejscowości Sulbiny, 433/1 w miejscowości Lucin, 421/2, 421/14, 421/13, 421/12, 391/14, 419/5, 419/1 w miejscowości Czyszkówek, 1708/3 w miejscowości Rębków, 1668/3 w miejscowości Wola Rębkowska wraz ze złączem kablowym średniego napięcia na części działki o nr ewid. 977 w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Lucin gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.w-bip.pl.

Wójt Gminy Garwolin

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz