Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Puznów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niecieplin gm. Garwolin

 w Archiwum przetargów

 Pytania i odpowiedzi:

 1.  Zamawiający okreslił warunek udziału posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na wykonaniu lub wykonaniu prac o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania czyli budowę jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 150m3/d w tożsamym do zaprojektowanej systemie technologicznym oraz sieci kanalizacyjnej.

Czy Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek udziału jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji modernizacji lub rozbudowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1800m3/dobę w tożsamym do zaprojektowanej systemie technologicznym oraz sieci kanalizacyjnej?

Odp. Zamawiający uzna za spełniony w/w  jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie w wykonaniu lub wykonaniu prac o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania czyli budowę jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 150m3/d w tożsamym do zaprojektowanej systemie technologicznym oraz sieci kanalizacyjnej. Wykazanie  doświadczenia w realizacji tylko modernizacji lub robudowy  nie spełnia powyższego warunku.

2. Prosimy o dołączenie dokumentacji dotyczącej geologii i zasilania oczyszczalni (sposób zasilania złacza kabklowego).

Odp. Powyższa dokumentacja została dołączona do listy załaczników dotyczących przetargu.

 

3. Prosimy o korektę załącznika nr 6 do SIWZ „Podwykonawcy”. Zamawiający nie może zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych żądać podania nazwy i adresu oraz doświadczenia podwykonawców, może jedynie żądać podania zakresu zamówienia jaki zamierza się powierzyć podwykonawcom.

Odp. Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 6 do SIWZ w powyższym zakresie sporządzając aneks nr 1 do SIWZ. Załącznik w obecnym brzmieniu odpowiada zapisom art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


4. Według zapisu w punkcie 3 SIWZ, Zamawiający wymaga do oferty kosztorysu ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 zawiera wersję edytowalne większości kosztorysów pokazane w wersji skróconej. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że do oferty należy załączyć kosztorys w wersji skróconej oraz potwierdzenie czy do kosztorysu należy dołączyć zestawienie R,M,S (wówczas prosimy o dołączenie do przedmiarów tych zestawień). Czy ewentualne odstępstwa w opisach pozycji i zestawieniach R,M,S od przedmiarów będą podstawą do odrzucenia oferty.

Odp. Zamawiający wymaga aby kosztorysy ofertowe sporządzone zostały w wersji uproszczonej, bez zestawień R,M,S zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Załącznik nr 8 ma charakter pomocniczy dla wykonawców. Zamawiający wymaga aby opisy pozycji w kosztorysie ofertowym odpowiadały opisom zawartym w przedmiarach robót. Brak wymaganych pozycji w kosztorysie ofertowym będzie skutkował odrzuceniem oferty w związku z jej niezgodnością z SIWZ.


5. W związku z trudnym do określenia terminem zakończenia postępowania przetargowego, prosimy o określenie jaką datę rozpoczęcia robót należy wpisać w punkcie 4 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).

Odp. Zamawiający wymaga aby wykonawca sam oszacował i podał najbliższy termin, w którym będzie gotowy rozpocząć realizację zadania w sytuacji wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej.

 

6. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie zamawiającego szczegółowych rysunków dotyczących UZT w celu wykonania prawidłowej wyceny.

Odp. Rysunki dotyczące UZT zostały załączone do listy załączników do przetargu.


7. W związku z przygotowywaniem przez naszą firmę oferty na roboty elektryczne uprzejmie proszę o zamieszczenie następujących dokumentacji na stronie Zamawiającego:
1) projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej
2) projektu przyłącza (instalacji elektrycznej zewnętrznej) jeżeli jest przedmiotem zamówienia, czy projektowana stacja transformatorowa jest przedmiotem zamówienia
3) wg przedmiaru rozdzielnicę TA-01 należy wycenić wg rysunku EL03.00 proszę o zamieszczenie w/w rysunku
Projekty branży elektrycznej są nie kompletne i nie pozwalają na przygotowanie rzetelnej oferty.
4) przedmiar w formacie ath. lub rod. dla przyłączy elektrycznych dla pompowni P1, P2
5) przedmiar dla przyłącza (instalacji elektrycznej zewnętrznej)

 

Odp. 

Ad.1),3) Stosowna dokumentacja została dodana do załączników dotyczących przetargu. „Projekt energii”

Ad.2),5) Wspomniany zakres nie jest przedmiotem zamówienia.

 Ad.4) W/w przedmiar jest zamieszczony w załącznikach do przetagu w formacie pdf. Zamawiajacy nie posiada przedmiarów zapisanych w innym formacie.

Zostaw komentarz