Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 w Obwieszczenia

TIP.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 19.07.2011r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w drodze zbiorczej przebiegającej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17 na częściach działek nr ewid. 977, 975/2, 1485, 1486, 973/1 obręb Sulbiny, 433/1 obręb Lucin, 421/13, 391/14, 419/1, 421/2, 419/5, 421/12, 421/14 obręb Czyszkówek, 1708/3 obręb Rębków, 1668/3 obręb Wola Rębkowska w gm. Garwolin oraz na budowie złącza kablowego średniego napięcia na części działki nr ewid. 977 obręb Sulbiny.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80 poz. 717, z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2011 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w drodze zbiorczej przebiegającej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17 na częściach działek nr ewid. 977, 975/2, 1485, 1486, 973/1 obręb Sulbiny, 433/1 obręb Lucin, 421/13, 391/14, 419/1, 421/2, 419/5, 421/12, 421/14 obręb Czyszkówek, 1708/3 obręb Rębków, 1668/3 obręb Wola Rębkowska w gm. Garwolin oraz na budowie złącza kablowego średniego napięcia na części działki nr ewid. 977 obręb Sulbiny.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, Lucin, Czyszkówek, Rębków i Wola Rębkowska gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.w-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Wójt Gminy Garwolin

                                                                                     Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz