OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

                                                                              

                                                           Garwolin, dnia 08.08.2011r.

TIP.6733.4.2011

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o.

Oddział Zakład Mińsk Mazowiecki,

z pełnomocnictwa Ryszarda Czamara

Zakład Usługowo- Handlowy Instalacji Sanitarnych i Gazowych,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinak sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE na działkach o nr ewid.: 190/2 i 226 położonych we wsi Nowy Puznów, gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Nowy Puznów gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.w-bip.pl.


Wójt  Gminy Garwolin

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz