Kompleksowa obsługa realizacji programu -Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych materiałów i platformy e-learningowej.

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Kompleksowa obsługa realizacji programu -Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych materiałów i platformy e-learningowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa realizacji programu -Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. obejmująca przeprowadzenie szkolenia nauczycieli, organizację nadzoru metodycznego, oraz dostawę niezbędnych materiałów i platformy e-learningowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową obsługę realizacji przez Gminę Garwolin programu Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia dofinansowywanego w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-153/10-00 ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, które wpisuje się w kompetencje kluczowe zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Na zamówienie składają się dwie części składowe, z których Wykonawca ma możliwość wybrania do realizacji jednej bądź obu. I.Część – Przygotowanie szkolenia Na część pierwszą składają się trzy integralne zadnia, przewidziane w całości do realizacji przy wyborze realizacji tej części: Zadanie 1.Szkolenie nauczycieli -trenerów projektu Zadanie przewiduje przeprowadzenie szkolenia metodycznego dla 25 nauczycieli 5 szkół gminnych biorących udział w projekcie, którzy jako trenerzy będą prowadzili zajęcia wg programu, o którym mowa w zadaniu 2. Szkolenie obejmować powinno: 1) e-learningowy kurs szybkiego czytania oraz 25 godz. szkolenia z metodyki wdrażanych programów dla trenerów projektu. 2) Dwa warsztaty (po 2godz.) dla wszystkich nauczycieli – dzięki temu informacje podstawowe z nowatorskich metod będą wdrażane na każdej lekcji. Szkolenie będzie odbywało się w pierwszych trzech miesiącach projektu, w poszczególnych szkołach – 4 grupy po około 20 osób Szkolenie dla nauczycieli powinno przewidywać innowacyjne techniki edukacyjne, tzn. nowoczesne techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się, zapamiętywanie i wydobywanie informacji (np. mindmapping, mnemotechniki, ŁMZ, FAC, GSP, rzymski pokój, zakładki osobiste, Mnich, MTA, relaks, koncentracja), praktyczne zastosowanie tych elementów w nauczaniu, planowaniu i życiu. Zawierać mogą elementy NLP, mentoringu i coachingu, psychodramy, część programu powinny stanowić zajęcia procesowe: docieranie do i wydobywanie zasobów, pracę na indywidualnych zasobach człowieka; somatoterapia, a także Indywidualne Wzorce Myślenia oraz umiejętność pracy z uczniami na ich podstawie i za ich pomocą. Program zawierać powinien również: autoprezentację i wdrażanie postaw asertywnych. Nauczyciele powinni dostać podczas szkolenia materiały dydaktyczne zawierające przynajmniej dokładne scenariusze do przeprowadzenia wszystkich zajęć w programach dla poszczególnych grup wiekowych, wymienionych w zad. 2. Przy opracowywaniu szkolenia dla nauczycieli-trenerów projektu należy pamiętać o planowanych do osiągnięcia rezultatach twardych, które Zamawiający zamierza osiągnąć: – wzrost poziomu kompetencji kluczowych-umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych 515 dzieci z gminy Garwolin – dla ewaluacji przewiduje się test, – poznanie przez 515 dzieci z gminy Garwolin, nowych technik uczenia się takich jak nielinearne notowanie, techniki pamięciowe, systemy powtarzania materiału – przewiduje się test, ankiety dla rodziców – zwiększenie tempa czytania i stopnia rozumienia tekstu przez 515 dzieci z gminy Garwolin, – test,. – wdrożenie 5 nowych programów edukacyjnych skierowanych do uczniów i uczennic (każdy dla innej grupy wiekowej) do 5 szkół gminy Garwolin – certyfikaty dla przeszkolonych nauczycieli, ankieta – wzrost umiejętności informatycznych – test, ankieta dla rodziców Rezultaty miękkie planowane do osiągnięcia odnoszące się do 515 dzieci z gminy Garwolin : – wykształcenie nawyku korzystania z narzędzi informatycznych dla podniesienia sprawności uczenia się-ankieta – rozwój umiejętności interpersonalnych -test, ankiety rodziców i nauczycieli – wyrównanie szans edukacyjnych 515 dzieci, obszaru gminy wiejskiej-testy i ankiety – osłabienie stereotypowego postrzegania ról płciowych i przez ich pryzmat własnej przyszłości uczniów i uczennic-ankiety – wzrost jakości nauczania w szkole – ankiety – wzrost świadomości uczniów na temat korzyści płynących z edukacji-ankiety Osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia metodyczne nowoczesnych technik nauczania, uprawniające do szkolenia trenerów. Zadanie 2. Materiały dla każdego ucznia oraz dodatkowe materiały do grup zerowych W ramach projektu zostanie przeprowadzonych ciąg 26 zajęć, organizowanych raz w tygodniu, po 2 godz. lekcyjne z każdą z 33 grup w 5 szkołach, od X 2011 do VI 2012. Zakłada się, iż zajęcia będą odbywały się w grupach koedukacyjnych, pomoce i podręczniki powinny być odpowiednie zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. Dzięki zróżnicowaniu narzędzi edukacyjnych, nauczyciele powinni móc dopasować metody do indywidualnych predyspozycji dzieci, w szczególności zaproponować adekwatne metody uczenia się dziewczynkom i chłopcom. Celem zajęć jest: – wyposażenie uczennic i uczniów w nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału (wdrażane programy zawierać powinny trening wszystkich ww. narzędzi) – osłabienie stereotypowych przekonań na temat zainteresowań i zdolności typowych dla chłopców i dziewcząt oraz zajęć dla kobiet i dla mężczyzn, w tym stereotypowego modelu rodziny. Na zajęciach w ww. programach poruszane powinny być zarówno zagadnienia uważane za domenę chłopców (eksperymenty naukowe, nauki ścisłe) jak i te uważane za domenę dziewcząt (zadania psychologiczne, umiejętności interpersonalne). Angażując w jeden i drugi rodzaj zajęć dzieci obojga płci, uczniowie i uczennice powinni na własnym przykładzie stwierdzać nieadekwatność powszechnie uznawanych stereotypów płciowych. W związku z opracowaniem szkolenia dla nauczycieli-trenerów programu Gminy, integralną częścią zamówienia jest również dostawa pomocy dydaktycznych dla 515 uczniów uczestników projektu Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia w ilości – 515 sztuk oraz i 3 zestawów pomocy dla nauczycieli każdej grupy zerówkowej. Pomoce dydaktyczne muszą stanowić spójną całość stanowiącą efektywny program nauczania szybkiego czytania i technik pamięciowych, dostosowany do możliwości konkretnych, pięciu grup wiekowych, w jakich będą odbywały się zajęcia tj. dzieci 6 letnich (zerówka) – 70os. , 7-8 latków – 132 os., 9-10 latków – 122os., 11-12 latków – 102 os. oraz młodzieży gimnazjalnej – 90os. Muszą to być materiały różne, o zwiększającym się wraz z wiekiem stopniu trudności, oraz dostosowane do możliwości intelektualnych, psychofizycznych i rozwoju emocjonalnego dzieci w danym wieku. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający jednolity program nauczania realizowany w oparciu o oferowane pomoce dydaktyczne. Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice, dostosowany do dzieci w poszczególnych ww. grupach wiekowych. Przedstawiony program nauczania powinien zawierać, dostosowane do wieku dzieci, wprowadzanie i ćwiczenie następujących elementów: – naukę nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału, – eksperymenty naukowe z zakresu nauk ścisłych, – trening psychologiczny i interpersonalny (m. in. budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie swoich talentów, asertywność, radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnych przekonań nt. procesu uczenia się, zbudowanie umiejętności współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem) Materiały: 515 sztuk zestawów, dla każdej grupy wiekowej, powinno zawierać: a)w przypadku grup wiekowych od 7 lat) następujące elementy: -podręcznik do szybkiego czytania zawierający ćwiczenia zwiększające koncentrację, mentalny trening aktywizacyjny, ćwiczenia relaksacyjne oraz teksty do ćwiczeń zwiększających tempo czytania, -zestaw 10 kości, -komplet 5 wskaźników do treningu czytania, -kółeczka do synchronizacji półkul mózgowych, -komplet 3 piłeczek do żonglowania. b)zawierać (w przypadku grup zerówkowych): -9 kolorowych, 16 stronicowych książeczek, z których dziecko uczy się czytać, -23 formularze, które wspomagają naukę czytania i pisania dziecka, -38 kartonowych formularzy z grami utrwalającymi poznane słownictwo, -licencję za korzystanie z programu Mały Odkrywca, Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z klasą lub równoważny, -kolorowy segregator lub teczkę na materiały. Materiały i program powinny zostać przygotowane dokładnie na 26 dwugodzinnych spotkań dla każdej grupy. Materiały nauczycielskie (3 zestawy) dla grup zerówkowych powinny zawierać: – 290 kartonowych tablic z wyrazami, – 51 kolorowych tablic obrazujących omawiane zjawiska, – 204 plastrony do zabawy z wyrazami, – 18 kompletów tablic z literkami, – 22 listy z zadaniami dla dzieci. Zadanie 3. Przeprowadzenie warsztatów dla pozostałych nauczycieli, wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów szkoleniowych. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch 2 godzinnych warsztatów dla pozostałych nauczycieli grona pedagogicznego ze szkół objętych projektem, które oparte powinny być na szkoleniu dla nauczycieli trenerów ( o którym mowa w zadaniu 1) Zakłada się przekazanie najważniejszych treści szkolenia nauczycieli-trenerów, które mogą być wdrażane na każdej lekcji. Nauczyciele powinni otrzymać materiały szkoleniowe zawierające omawiane treści. – 4 grupy po około 20 osób Zadanie 4. Nadzór metodyczny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór mający na celu wsparcie metodyczne nauczycieli dla zapewnienia prawidłowego wdrożenia nowych programów. Przewiduje się 12 spotkań superwizyjnych (po 4 w każdym Zespole Szkół, realizowanych co 3 m-ce) przeprowadzonych przez metodyka. Ponadto każdy prowadzący zajęcia w projekcie otrzyma wsparcie w postaci hospitacji 2 razy w semestrze. Wsparcie metodyczne będzie też polegało na ciągłym kontakcie tel. oraz mailowym nauczycieli z metodykiem przez cały okres trwania projektu. II. Część – Dostarczenie i obsługa platformy e-learningowej. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych z uczniami i uczennicami będzie trening w internecie na platformie e-learningowej (przez cały czas trwania projektu). Przewiduje się, iż każdy z uczestników projektu – tak dzieci jak i nauczycieli, będzie miał swój login po to, by ćwiczyć techniki szybkiego uczenia się. Nauczyciele powinni ponadto posiadać panel administracyjny, aby monitorować ile czasu uczniowie poświęcają treningowi. Zadanie obejmuje dopasowanie oferowanej platformy do potrzeb projektu, w tym napisanie modułu do monitoringu procesu nauczania dedykowanego dla nauczycieli, ciągły monitoring zdalny, usuwanie błędów zanim zagrożą one pracy oprogramowania, w tym wykonywanie archiwizacji, licencję dla 540 użytkowników na korzystanie ze zintegrowanego oprogramowania zbierającego dane dla 5 statystyk i interpretującego rezultaty, licencję dla 540 użytkowników na korzystanie z oprogramowania e-learningowego adaptującego 5 statystyk reprezentujących nabywane umiejętności, licencję dla 515 użytkowników na korzystanie z kursu e-learningowego panel treningowy do nauki szybkiego czytania interpretującego dane 5 statystyk, licencja dla 25 użytkowników na korzystanie z kursu e-learningowego Kurs Szybkiego Czytania adaptującego i interpretującego 5 statystyk. Platforma e-learningowa musi być napisana wg i dostosowana do programu nauczania o którym mowa w zadaniu 2, tzn. trenować te same umiejętności, które zawiera ww. program, za pomocą ćwiczeń będących odzwierciedleniem ćwiczeń proponowanych w materiałach dydaktycznych. Termin wykonania platformy e-learningowej (w pełni funkcjonalnej) – 30.10.2011r. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty obejmującej realizację tylko jednej z dwóch części opisanych powyżej lub realizację obu. Każda z poszczególnych części musi być jednak przewidziana do realizacji w całości spełniając w pełni warunki określone dla niej w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.42.00.00-4, 48.19.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana metodą spełnienia lub nie nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana metodą spełnienia lub nie nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje prace o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana metodą spełnienia lub nie nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana metodą spełnienia lub nie nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana metodą spełnienia lub nie nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin pokój. 209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin pokój. 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nr:POKL.09.01.02-14-153/10 – Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowanie szkoleni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część pierwszą składają się trzy integralne zadnia, przewidziane w całości do realizacji przy wyborze realizacji tej części: Zadanie 1. Szkolenie nauczycieli -trenerów projektu Zadanie przewiduje przeprowadzenie szkolenia metodycznego dla 25 nauczycieli 5 szkół gminnych biorących udział w projekcie, którzy jako trenerzy będą prowadzili zajęcia wg programu, o którym mowa w zadaniu 2. Szkolenie obejmować powinno: 1) e-learningowy kurs szybkiego czytania oraz 25 godz. szkolenia z metodyki wdrażanych programów dla trenerów projektu. 2) Dwa warsztaty (po 2godz.) dla wszystkich nauczycieli – dzięki temu informacje podstawowe z nowatorskich metod będą wdrażane na każdej lekcji. Szkolenie będzie odbywało się w pierwszych trzech miesiącach projektu, w poszczególnych szkołach – 4 grupy po około 20 osób Szkolenie dla nauczycieli powinno przewidywać innowacyjne techniki edukacyjne, tzn. nowoczesne techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się, zapamiętywanie i wydobywanie informacji (np. mindmapping, mnemotechniki, ŁMZ, FAC, GSP, rzymski pokój, zakładki osobiste, Mnich, MTA, relaks, koncentracja), praktyczne zastosowanie tych elementów w nauczaniu, planowaniu i życiu. Zawierać mogą elementy NLP, mentoringu i coachingu, psychodramy, część programu powinny stanowić zajęcia procesowe: docieranie do i wydobywanie zasobów, pracę na indywidualnych zasobach człowieka; somatoterapia, a także Indywidualne Wzorce Myślenia oraz umiejętność pracy z uczniami na ich podstawie i za ich pomocą. Program zawierać powinien również: autoprezentację i wdrażanie postaw asertywnych. Nauczyciele powinni dostać podczas szkolenia materiały dydaktyczne zawierające przynajmniej dokładne scenariusze do przeprowadzenia wszystkich zajęć w programach dla poszczególnych grup wiekowych, wymienionych w zad. 2. Przy opracowywaniu szkolenia dla nauczycieli-trenerów projektu należy pamiętać o planowanych do osiągnięcia rezultatach twardych, które Zamawiający zamierza osiągnąć: – wzrost poziomu kompetencji kluczowych-umiejętności uczenia się, kompetencji informatycznych 515 dzieci z gminy Garwolin – dla ewaluacji przewiduje się test, – poznanie przez 515 dzieci z gminy Garwolin, nowych technik uczenia się takich jak nielinearne notowanie, techniki pamięciowe, systemy powtarzania materiału – przewiduje się test, ankiety dla rodziców – zwiększenie tempa czytania i stopnia rozumienia tekstu przez 515 dzieci z gminy Garwolin, – test,. – wdrożenie 5 nowych programów edukacyjnych skierowanych do uczniów i uczennic (każdy dla innej grupy wiekowej) do 5 szkół gminy Garwolin – certyfikaty dla przeszkolonych nauczycieli, ankieta – wzrost umiejętności informatycznych – test, ankieta dla rodziców Rezultaty miękkie planowane do osiągnięcia odnoszące się do 515 dzieci z gminy Garwolin : – wykształcenie nawyku korzystania z narzędzi informatycznych dla podniesienia sprawności uczenia się-ankieta – rozwój umiejętności interpersonalnych -test, ankiety rodziców i nauczycieli – wyrównanie szans edukacyjnych 515 dzieci, obszaru gminy wiejskiej-testy i ankiety – osłabienie stereotypowego postrzegania ról płciowych i przez ich pryzmat własnej przyszłości uczniów i uczennic-ankiety – wzrost jakości nauczania w szkole – ankiety – wzrost świadomości uczniów na temat korzyści płynących z edukacji-ankiety Osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia metodyczne nowoczesnych technik nauczania, uprawniające do szkolenia trenerów. Zadanie 2. Materiały dla każdego ucznia oraz dodatkowe materiały do grup zerowych W ramach projektu zostanie przeprowadzonych ciąg 26 zajęć, organizowanych raz w tygodniu, po 2 godz. lekcyjne z każdą z 33 grup w 5 szkołach, od X 2011 do VI 2012. Zakłada się, iż zajęcia będą odbywały się w grupach koedukacyjnych, pomoce i podręczniki powinny być odpowiednie zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. Dzięki zróżnicowaniu narzędzi edukacyjnych, nauczyciele powinni móc dopasować metody do indywidualnych predyspozycji dzieci, w szczególności zaproponować adekwatne metody uczenia się dziewczynkom i chłopcom. Celem zajęć jest: – wyposażenie uczennic i uczniów w nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału (wdrażane programy zawierać powinny trening wszystkich ww. narzędzi) – osłabienie stereotypowych przekonań na temat zainteresowań i zdolności typowych dla chłopców i dziewcząt oraz zajęć dla kobiet i dla mężczyzn, w tym stereotypowego modelu rodziny. Na zajęciach w ww. programach poruszane powinny być zarówno zagadnienia uważane za domenę chłopców (eksperymenty naukowe, nauki ścisłe) jak i te uważane za domenę dziewcząt (zadania psychologiczne, umiejętności interpersonalne). Angażując w jeden i drugi rodzaj zajęć dzieci obojga płci, uczniowie i uczennice powinni na własnym przykładzie stwierdzać nieadekwatność powszechnie uznawanych stereotypów płciowych. W związku z opracowaniem szkolenia dla nauczycieli-trenerów programu Gminy, integralną częścią zamówienia jest również dostawa pomocy dydaktycznych dla 515 uczniów uczestników projektu Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia w ilości – 515 sztuk oraz i 3 zestawów pomocy dla nauczycieli każdej grupy zerówkowej. Pomoce dydaktyczne muszą stanowić spójną całość stanowiącą efektywny program nauczania szybkiego czytania i technik pamięciowych, dostosowany do możliwości konkretnych, pięciu grup wiekowych, w jakich będą odbywały się zajęcia tj. dzieci 6 letnich (zerówka) – 70os. , 7-8 latków – 132 os., 9-10 latków – 122os., 11-12 latków – 102 os. oraz młodzieży gimnazjalnej – 90os. Muszą to być materiały różne, o zwiększającym się wraz z wiekiem stopniu trudności, oraz dostosowane do możliwości intelektualnych, psychofizycznych i rozwoju emocjonalnego dzieci w danym wieku. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający jednolity program nauczania realizowany w oparciu o oferowane pomoce dydaktyczne. Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice, dostosowany do dzieci w poszczególnych ww. grupach wiekowych. Przedstawiony program nauczania powinien zawierać, dostosowane do wieku dzieci, wprowadzanie i ćwiczenie następujących elementów: – naukę nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału, – eksperymenty naukowe z zakresu nauk ścisłych, – trening psychologiczny i interpersonalny (m. in. budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie swoich talentów, asertywność, radzenie sobie ze stresem, budowanie pozytywnych przekonań nt. procesu uczenia się, zbudowanie umiejętności współdziałania w grupie i wspierania się nawzajem) Materiały: 515 sztuk zestawów, dla każdej grupy wiekowej, powinno zawierać: a) w przypadku grup wiekowych od 7 lat) następujące elementy: -podręcznik do szybkiego czytania zawierający ćwiczenia zwiększające koncentrację, mentalny trening aktywizacyjny, ćwiczenia relaksacyjne oraz teksty do ćwiczeń zwiększających tempo czytania, -zestaw 10 kości, -komplet 5 wskaźników do treningu czytania, -kółeczka do synchronizacji półkul mózgowych, -komplet 3 piłeczek do żonglowania. b) zawierać (w przypadku grup zerówkowych): -9 kolorowych, 16 stronicowych książeczek, z których dziecko uczy się czytać, -23 formularze, które wspomagają naukę czytania i pisania dziecka, -38 kartonowych formularzy z grami utrwalającymi poznane słownictwo, -licencję za korzystanie z programu Mały Odkrywca, Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z klasą lub równoważny, -kolorowy segregator lub teczkę na materiały. Materiały i program powinny zostać przygotowane dokładnie na 26 dwugodzinnych spotkań dla każdej grupy. Materiały nauczycielskie (3 zestawy) dla grup zerówkowych powinny zawierać: – 290 kartonowych tablic z wyrazami, – 51 kolorowych tablic obrazujących omawiane zjawiska, – 204 plastrony do zabawy z wyrazami, – 18 kompletów tablic z literkami, – 22 listy z zadaniami dla dzieci. Zadanie 3. Przeprowadzenie warsztatów dla pozostałych nauczycieli, wraz z dostarczeniem odpowiednich materiałów szkoleniowych. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch 2 godzinnych warsztatów dla pozostałych nauczycieli grona pedagogicznego ze szkół objętych projektem, które oparte powinny być na szkoleniu dla nauczycieli trenerów ( o którym mowa w zadaniu 1). Zakłada się przekazanie najważniejszych treści szkolenia nauczycieli-trenerów, które mogą być wdrażane na każdej lekcji. Nauczyciele powinni otrzymać materiały szkoleniowe zawierające omawiane treści. – 4 grupy po około 20 osób Zadanie 4. Nadzór metodyczny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór mający na celu wsparcie metodyczne nauczycieli dla zapewnienia prawidłowego wdrożenia nowych programów. Przewiduje się 12 spotkań superwizyjnych (po 4 w każdym Zespole Szkół, realizowanych co 3 m-ce) przeprowadzonych przez metodyka. Ponadto każdy prowadzący zajęcia w projekcie otrzyma wsparcie w postaci hospitacji 2 razy w semestrze. Wsparcie metodyczne będzie też polegało na ciągłym kontakcie tel. oraz mailowym nauczycieli z metodykiem przez cały okres trwania projektu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostarczenie i obsługa platformy e-learningowej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych z uczniami i uczennicami będzie trening w internecie na platformie e-learningowej (przez cały czas trwania projektu). Przewiduje się, iż każdy z uczestników projektu – tak dzieci jak i nauczycieli, będzie miał swój login po to, by ćwiczyć techniki szybkiego uczenia się. Nauczyciele powinni ponadto posiadać panel administracyjny, aby monitorować ile czasu uczniowie poświęcają treningowi. Zadanie obejmuje dopasowanie oferowanej platformy do potrzeb projektu, w tym napisanie modułu do monitoringu procesu nauczania dedykowanego dla nauczycieli, ciągły monitoring zdalny, usuwanie błędów zanim zagrożą one pracy oprogramowania, w tym wykonywanie archiwizacji, licencję dla 540 użytkowników na korzystanie ze zintegrowanego oprogramowania zbierającego dane dla 5 statystyk i interpretującego rezultaty, licencję dla 540 użytkowników na korzystanie z oprogramowania e-learningowego adaptującego 5 statystyk reprezentujących nabywane umiejętności, licencję dla 515 użytkowników na korzystanie z kursu e-learningowego panel treningowy do nauki szybkiego czytania interpretującego dane 5 statystyk, licencja dla 25 użytkowników na korzystanie z kursu e-learningowego Kurs Szybkiego Czytania adaptującego i interpretującego 5 statystyk. Platforma e-learningowa musi być napisana wg i dostosowana do programu nauczania o którym mowa w zadaniu 2, tzn. trenować te same umiejętności, które zawiera ww. program, za pomocą ćwiczeń będących odzwierciedleniem ćwiczeń proponowanych w materiałach dydaktycznych. Termin wykonania platformy e-learningowej (w pełni funkcjonalnej) – 30.10.2011r. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty obejmującej realizację tylko jednej z dwóch części opisanych powyżej lub realizację obu. Każda z poszczególnych części musi być jednak przewidziana do realizacji w całości spełniając w pełni warunki określone dla niej w opisie przedmiotu zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4, 48.19.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Zostaw komentarz