OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 14.09.2011r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 w Obwieszczenia

TIP.6733.4.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14.09.2011r.

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 190/2 i na części działki nr ewid. 226 we wsi Nowy Puznów w gm. Garwolin.

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80 poz. 717, z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 14 września 2011 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 190/2 i na części działki nr ewid. 226 we wsi Nowy Puznów w gm. Garwolin.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Nowy Puznów gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl www.w-bip.pl.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


   Wójt Gminy Garwolin

                                                                                                                          Tomasz Łysiak

 

Zostaw komentarz