Jesień w obiektywie – edycja 2011

 w konkursy

plakatkonkurs3

 

REGULAMIN

II Gminnego Konkursu Fotograficznego pod nazwą
„Jesień w obiektywie edycja 2011”

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu pod nazwą „Jesień w obiektywie” jest Wójt Gminy Garwolin.

 2. Celem konkursu jest zaprezentowanie za pomocą fotografii piękna Gminy Garwolin w okresie jesiennym. Prace powinny być czytelne i łatwo rozpoznawalne, powinny zawierać podpisy uwiecznionego miejsca znajdującego się na terenie Gminy Garwolin. Na zdjęciach nie należy umieszczać wizerunków osób.

 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Garwolin (tj. osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Garwolin).

 4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie pisemnego oświadczenia dołączonego do fotografii.

 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac przez organizatora.

 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

II. Przepisy dotyczące prac nadsyłanych na konkurs

  1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 lub więcej fotografii zrobionych w okresie od 23 września 2011 roku do 31 października 2011 roku. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika więcej niż 1 fotografii, Uczestnik musi określić fotografię, która podlegać będzie ocenie. W przypadku braku wskazania komisja zastrzega sobie prawo do wybrania losowo fotografii, która będzie oceniana.

  2. Fotografie należy nadsyłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Garwolin.

  3. Fotografie powinny być w formacie odbitek czarno – białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach min. 15 x 21 max 30 x 40 oraz w formie elektronicznej na płycie CD (format JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli).

  4. Nie zezwala się na retusz fotografii ani zastosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

  5. Każda fotografia powinna zostać włożona w kopertę wraz z opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania.

  6. Prace należy nadsyłać w dużej kopercie zaadresowanej: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin z dopiskiem „Gminny Konkurs Fotograficzny”.

  7. Do prac należy dołączyć informację z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz oświadczenie o następującej treści:
   ”’Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).”’
  8. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie, oświadczenie, o którym mowa wyżej.

  9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych w niniejszym regulaminie wymogów.

  11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

  12. Prace należy nadsyłać w terminie od 23 września 2011 roku do 31 października 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

  13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji i wykorzystania w promocji Gminy Garwolin.

  14. Organizator powołuje Komisję Konkursową w następującym składzie:
   • Pan Tomasz Łysiak – Wójt Gminy Garwolin – Przewodniczący Komisji Konkursowej
   • Pani Katarzyna Grzeszczak – Skarbnik Gminy Garwolin – Członek Komisji
   • Pan Paweł Guba – Radny Gminy Garwolin – Członek Komisji
   • Pani Iwona Pluta – Radna Gminy Garwolin – Członek Komisji
   • Pan Grzegorz Głowala – Fotograf – Członek Komisji
   • Pani Justyna Janusz – Dziennikarz „Tygodnika Siedleckiego” – Członek Komisji
   • Pani Irena Skwarek – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej – Członek Komisji
   • Pan Marceli Tomaszek – Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół w Michałówce – Członek Komisji

  15. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

  16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl
  17. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomienie przez organizatora listownie.

  18. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac nastąpi podczas sesji Rady Gminy Garwolin. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomienia listownie o terminie wręczenia nagród.

  19. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Garwolin.
  20. Organizator przewiduje następujące nagrody:
   • za zajęcie I miejsca – czytnik ebooków
   • za zajęcie II miejsca – odtwarzacz mp4
   • za zajęcie III miejsca – ramka na zdjęcia elektroniczna
  21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych wymienionych powyżej, jednak nie przewiduje się zamiany nagród rzeczowych na gotówkę.
  22. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt II.6 niniejszego regulaminu.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz