OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne.

 w Archiwum przetargów

Numer ogłoszenia: 192882 – 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176840 – 2012 data 29.05.2012 r. (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne.)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, fax. 025 6820567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.2.
  • W ogłoszeniu jest: Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Jagodne, Stary Puznów, Nowy Puznów: – kanał grawitacyjny PVC 200 – 7345 mb – kanał tłoczny PE ø 110 – 1552,0 m – kanał tłoczny PE ø 90 – 288,0 m – pompownia P1 ø 1,2 m z pompami MS1 -32Z – 2 szt. – pompownia P2 ø 1,5 m z pompami MS1 – 24Z – 2 szt. – pompowania P3 ø 1,5 m z pompami MS3-72Z – 2 szt. – wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ…
  • W ogłoszeniu powinno być: Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Jagodne, Stary Puznów, Nowy Puznów: – kanał grawitacyjny PVC 200 – 7345 m – kanał PVC 160 – 8335,0m – kanał tłoczny PE ø 110 – 1552,0 m – kanał tłoczny PE ø 90 – 288,0 m – pompownia P1 ø 1,2 m z pompami MS1 -32Z – 2 szt. – pompownia P2 ø 1,5 m z pompami MS1 – 24Z – 2 szt. – pompowania P3 ø 1,5 m z pompami MS3-72Z – 2 szt. – wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ…
Zostaw komentarz