Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późń zm.).

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9111 z dnia 25 października 2016 r.).

Zarządzeniu Nr 16/2007 Wójta Gminy Garwolin z dnia 10.04.2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się, o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Garwolin.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia
  2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
  3. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  4. kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
  5. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne.

Opłaty

107 zł

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Grzegorz Góźdź – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zostaw komentarz