OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi-Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącej własność gminy Garwolin w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W zakresie eksploatacji i konserwacji istniejącej sieć wodociągowej i urządzeń wodociągowych w Gminie Garwolin o następujących parametrach: – Sieć wodociągowa o długości – 150,3 km – Długość przyłączy wodociągowych – 137,1 – Ilość przyłączy – 3120 sztuk Gmina Garwolin posiada dwie stacje uzdatniania wody w Miejscowościach Miętne i Wola Władysławowska. Wydajność stacji w Miętnem 1687 m3/doba Wydajność stacji Wola Władysławowska 360 m3/doba Ponadto woda jest kupowana ze stacji w Rudzie Talubskiej, Lucinie i Sulbinach. Przedmiot zmówienia obejmuje w szczególności: 1. Przyjecie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodociągowy; 2. Prowadzenie eksploatacji zgodne z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno – ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów kodeksu Pracy, BHP i innych; 4. Całodobową i bezawaryjną dostawę wody od odbiorców; 5. Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość stan techniczny wszystkich elementów sieci, eksploatowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 6. Zakup i wymiana z własnych środków zużytych elementów sieci i urządzeń w stacjach uzdatniania wody; 7. Pobieranie opłat za dostarczenie wody, zgodnie z taryfą uchwaloną uchwałą Rady Gminy Garwolin; 8. Przeprowadzanie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych; 9. Dokumentowanie wszystkich wpływów z tytułu opłat za dostarczanie wody; 10. Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat przez odbiorców usług; 11. Egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego; 12. Przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostarczanie wody; 13. Prowadzenie ewidencji odbiorców; 14. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży – dostarczania wody; 15. Prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłaszanych awarii, 16. Podjecie działań w kierunku usunięcia awarii sieci wodociągowej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia; 17. Niezwłoczne i skuteczne usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowej, które uniemożliwiają korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem; 18. Powiadamianie użytkowników (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem) o konieczności wstrzymania dostawy wody ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania; 19. Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii dla udokumentowania konieczności ich wykonania; 20. Zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń sieci wodociągowej będącej własnością Zamawiającego; 21. Zapewnienie dozoru technicznego wraz z kompleksowym serwisem gwarantującym utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu sieci wodociągowej; 22. Uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 23. Uiszczanie opłat, kar i podatków od nieruchomości związanych z siecią. 24. Miesięczne przekazywanie opłat za czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto W czasie trwania umowy eksploatator w szczególności zobowiązany będzie do: 1. Zawierania umów z użytkownikami sieci wodociągowej na dostarczanie wody. 2. Bieżące kontrolowanie jakości dostarczanej wody. 3. Określania parametrów technicznych potencjalnych użytkowników sieci wodociągowej, wydawanie warunków technicznych na wykonanie nowych przyłączy do sieci po zaakceptowaniu przez gminę i udzielanie pozwoleń na podłączenia do sieci. 4. Nadzoru technicznego nad realizacją wydanych warunków technicznych, udziału w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych. 5. Prowadzenia dokumentacji elementów (urządzeń i obiektów) sieci. 6. Pobieranie opłat i egzekucji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci. 7. Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku. 8. Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.10.00.00-4, 65.13.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1030 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. b) Wadium może być wnoszone w: – pieniądzu, (w formie przelewu), – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. f) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. j) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100.(sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 1. 1.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dla numeru sprawy TIP.271.28.2012 dla zadania „Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin” Rozdział II (Instrukcja dla Wykonawców), podrozdział I, punkt 1, podpunkt a) o treści: „…(aktualne zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków);” kto wydaje powyższy dokument, i jak długi jest czas oczekiwania?

W przypadku gdy termin uzyskania przedmiotowego zezwolenia, będzie przekraczał termin 18.12.2012, jest to działanie uniemożliwiające innym firmom wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

W myśl ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę…” Zamawiający wydaje aktualne zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków po rozstrzygnięciu przetargu.

ODP. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zostanie wydane po rozstrzygnięciu przetargu. Wydaje Wójt Gminy Garwolin.

 

 1. 2.Zwracamy się z pytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.”

Czy Wykonawca zgodnie z art.26. ust.2b PZP „ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków…” ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, może skorzystać z pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczania?

ODP. TAK

 

 1. 3.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o ilości sprzedanej wody w m3 średnio na miesiąc i nana terenie Gminy Garwolin, oraz podanie obecnie obowiązującej ceny za m3 wody na terenie Gminy Garwolin

ODP: Ilość przedawanej wody :

295689 m3/rok

24640 m3/miesiąc

Obecnie obowiązująca stawka za 1 m3 wody to 2,46 zł netto

 

 

 1. 4.Zwracamy się z prośbą o podanie ilości [m3/rok] i ceny za m3 wody kupowanej ze stacji uzdatniania wody odpowiednio dla stacji w Rudzie Talubskiej, Lucinie i Sulbinach.

ODP: Ilość wody kupowanej to 187 978 m3/rok, cena wody kupowanej jest negocjowana indywidualnie przez eksploatatora.

 

 1. 5.Jako wykonawca zainteresowany złożeniem konkurencyjnej oferty, niniejszym zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert Prośbę uzasadniamy faktem, iż w aktualnie wyznaczonym terminie, tj. 5 dni roboczych, niemożliwym jest opracowanie oferty, a w niej taryfy.

W związku z powyższym, powołując się na art. 43 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.l 0.113.759 z póź. zm.), zw. dalej ustawą Pzp, wnioskujemy o wydłużenie przedmiotowego terminu o kolejne 10 dni roboczych i przesunięcie terminu składania ofert na dzień 7 stycznia 2013 r.

Wydłużony czas jest nam niezbędny do przygotowania i złożenia oferty.

ODP: Nie jest możliwe przedłużenie terminu składania ofert.

 

 1. 6.Jednocześnie, na mocy art. 38 ust 1 ustawy Pzp, zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Rozdział II pkt. 1.1) ppkt. a) „Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności łub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (aktualne zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków);”

Prosimy o określenie o jakie zezwolenie powinien wraz z ofertą przedłożyć wykonawca? Przede wszystkim warunek nie określa na jaki obszar zezwolenie powinno zostać wydane

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zezwolenie wydaje się na konkretny obszar działalności. Na podstawie art, 17b ust. 4 i 5) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta] odmawia udzielenia zezwolenia jeżeli na wskazanym obszarze prowadzi działalność inne przedsiębiorstwo/gmina/ jednostka.

Wykonawcy mogą więc co najwyżej wystąpić o przyrzeczenie wydania zezwolenia na mocy art. 17c ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednakże w tym wypadku uzyskanie takowej promesy wymaga czasu, którego nie uwzględniono przy ustalaniu terminu składania ofert.

ODP: Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zostanie wydane po rozstrzygnięciu przetargu. Wydaje Wójt Gminy Garwolin na obszar Gminy Garwolin.

 

 1. 7.Dodatkowo zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 41 pkt. 7) ustawy Pzp, ogłoszenie zamówieniu powinien zawierać m.in. opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Opublikowane przez Zamawiającego ogłoszenia nie spełniają ww. obligatoryjnego wymagania Patrz opinia prawa Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana pod adresem http://www.uzp.Eov.p1/cmsws/page/7D:1541 W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany treści ogłoszenia, w zgodzie z art 12a ust. 2) ustawy Pzp tj. przy jednoczesnym przedłużeniu terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj. do dnia 7 stycznia 2013 r.

 

ODP: Kryteria oceny spełnienia warunków zawarte są w SIWZ do zamówienia, i :

 

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Ocena kryterium będzie polegała na sprawdzeniu dostarczonego przez Wykonawcęaktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy”

 

 • Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje prace o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający przez to rozumie że Wykonawca eksploatował sieć wodociągową o długości nie mniejszej niż 100 km, i ilości przyłączy min. 2500 szt. u jednego zamawiającego. (oba warunki muszą być spełnione).

 

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, Ocena będzie prowadzona na podstawie wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ.

 

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Zamawiający oceni sytuacje ekonomiczną i finansowa po przez przeanalizowanie dokumentów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą wskazywać ewentualne zadłużenie Wykonawcy.

 

 1. 8.Firma Admar-u. Sp. z o.o. prosi o potwierdzenie czy wykonawca korzystający z doświadczenia innego podmiotu składa tylko oświadczenie zgodnie z pkt 1 – b specyfikacji.

ODP: TAK

 

 1. 9.Czy Wykonawca zgodnie z art.26. Ust. 2 może przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, ponieważ Zamawiający nie określił tego w SIWZ

ODP: TAK

 

Zostaw komentarz