OGŁOSZENIE o wyniku postępowania na eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2012-01-07

 

TIP 271.27.2012                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

 

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO GAZ

Jurzysta Henryk

Ul. Sądowa 12

08-460 Sobolew

 

Cena oferty:

         brutto: 5,49zł

 

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO GAZ Jurzysta Henryk

następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Łączna liczba punktów – 95 pkt

 

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

 

  1. 1.FIRMA

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne ul. Główna 45, 08-400 Garwolin

 Cena oferty:

         brutto: 5,76zł

 Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

 Cena – 90,55pkt

Łączna liczba punktów – 90,55 pkt

 

 

Zostaw komentarz