OGŁOSZENIE o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

 

Garwolin 2012-01-11

 

TIP 271.28.2012                                

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin” ogłoszone w biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 501582 – 2012.

UZASADNIENIE

 W toku postępowania Zamawiający stwierdził wystąpienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wad w postaci:

– błędnie podano ilość studni uzdatniania wody z których woda jest kupowana;

– błędnie podano ilość wody kupowanej;

 Konsekwencją wyżej wskazanych wad jest brak możliwości prawidłowego wyliczenia ceny za wykonanie całości zadania.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stwierdzenie wystąpienia, co najmniej jednej z przesłanek wskazanych w Ustawie zobowiązuje Zamawiającego do unieważnienia postępowania.

 Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przetarg.

 

Zostaw komentarz