OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin
Numer ogłoszenia: 29930 – 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącej własność gminy Garwolin w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W zakresie eksploatacji i konserwacji istniejącej sieć wodociągowej i urządzeń wodociągowych w Gminie Garwolin o następujących parametrach: – Sieć wodociągowa o długości – 150,3 km – Długość przyłączy wodociągowych – 137,1 km – Ilość przyłączy – 3120 sztuk Ilość sprzedawanej wody mieszkańcom : – 321 567 m3/rok – 26 797 m3/miesiąc Obecnie obowiązująca stawka za 1 m3 wody to 2,46 zł netto Gmina Garwolin posiada dwie stacje uzdatniania wody w Miejscowościach Miętne i Wola Władysławowska. – Wydajność stacji w Miętnem 1687 m3/doba – Wydajność stacji Wola Władysławowska 360 m3/doba Ponadto woda jest kupowana ze stacji: 1. Od PWIK Garwolin – Ruda Talubska, – Lucin, – Sulbiny, – Czyszkówek, 2. Od Z.B i E.U.W-K. Sp. z o.o. Miętne – Wola Rębkowska 3. Od Z.B i E.U.W-K. Sp. z o.o. Miętne – Stara Huta, – budy Uśniackie Ad.2.3 celem poprawnego rozliczania wody kupowanej konieczne będzie zamontowanie przepływomierzy w ilość 4 szt. Koszt montażu ponosi eksploatator. Ilość wody kupowanej rocznie to około 208 125 m3/rok. Cena wody kupowanej jest negocjowana indywidualnie przez eksploatatora. -Wodę z użytą do celów przeciw pożarowych oraz do płukania sieci wodociągowej należy uwzględnić w cenie ofertowej za 1 m3 wody. Przedmiot zmówienia obejmuje w szczególności: 1. Przyjecie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodociągowy; 2. Prowadzenie eksploatacji zgodne z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno – ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów kodeksu Pracy, BHP i innych; 4. Całodobową i bezawaryjną dostawę wody od odbiorców; 5. Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość stan techniczny wszystkich elementów sieci, eksploatowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 6. Zakup i wymiana z własnych środków zużytych elementów sieci i urządzeń w stacjach uzdatniania wody; 7. Pobieranie opłat za dostarczenie wody, zgodnie z taryfą uchwaloną uchwałą Rady Gminy Garwolin; 8. Przeprowadzanie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych; 9. Dokumentowanie wszystkich wpływów z tytułu opłat za dostarczanie wody; 10. Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat przez odbiorców usług; 11. Egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego; 12. Przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostarczanie wody; 13. Prowadzenie ewidencji odbiorców; 14. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży – dostarczania wody; 15. Prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłaszanych awarii, 16. Podjecie działań w kierunku usunięcia awarii sieci wodociągowej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia; 17. Niezwłoczne i skuteczne usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowej, które uniemożliwiają korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem; 18. Powiadamianie użytkowników (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem) o konieczności wstrzymania dostawy wody ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania; 19. Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii dla udokumentowania konieczności ich wykonania; 20. Zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń sieci wodociągowej będącej własnością Zamawiającego; 21. Zapewnienie dozoru technicznego wraz z kompleksowym serwisem gwarantującym utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu sieci wodociągowej; 22. Uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 23. Uiszczanie podatków i innych ciężarów związanych z obsługą i eksploatacją ujęć wody, sieci wodociągowych i urządzeń z nimi związanych. 24. Miesięczne przekazywanie opłat za czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto W czasie trwania umowy eksploatator w szczególności zobowiązany będzie do: 1. Zawierania umów z użytkownikami sieci wodociągowej na dostarczanie wody. 2. Bieżące kontrolowanie jakości dostarczanej wody. 3. Określania parametrów technicznych potencjalnych użytkowników sieci wodociągowej, wydawanie warunków technicznych na wykonanie nowych przyłączy do sieci po zaakceptowaniu przez gminę i udzielanie pozwoleń na podłączenia do sieci. 4. Nadzoru technicznego nad realizacją wydanych warunków technicznych, udziału w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych. 5. Prowadzenia dokumentacji elementów (urządzeń i obiektów) sieci. 6. Pobieranie opłat i egzekucji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci. 7. Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku. 8. Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.10.00.00-4, 65.13.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1030 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. b) Wadium może być wnoszone w: -pieniądzu, (w formie przelewu), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. f) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. j) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena kryterium będzie polegała na sprawdzeniu dostarczonego przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje prace o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający przez to rozumie że Wykonawca eksploatował sieć wodociągową o długości nie mniejszej niż 100 km, i ilości przyłączy min. 2500 szt. u jednego zamawiającego. (oba warunki muszą być spełnione).Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, min.: Kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami, – Elektromonter z uprawnieniami SEP do 1 kV., – Operator Koparko -ładowarki, – Monter sieci zewnętrznych Ocena będzie prowadzona na podstawie wypełnionego załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni sytuacje ekonomiczną i finansowa po przez przeanalizowanie dokumentów z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą wskazywać ewentualne zadłużenie Wykonawcy.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pytanie 1

 Prosimy o podanie odpowiednio Ilości wody kupowanej w poszczególnych miejscach poboru zgodnie z SIWZ tj.;

 Od PWIK Garwolin;

 1. 1.Ruda Talubska-Ilość m3/rok
 2. 2.Lucin – ilość m3/rok
 3. 3.Sulbiny – Ilość m3/rok
 4. 4.Czyszkówek-Ilość m3/rok

Od Z.B i E.U.W-K. Sp. z o.o. Miętne

 1. 1.Wola Rębkowska – ilość m3/rok
 2. 2.Stara Huta – ilość m3/rok,
 3. 3.Budy Uśniackie – ilość m3/rok

 ODP:

Od PWIK Garwolin;

 1. 1.Ruda Talubska-109 130 m3/rok
 2. 2.Lucin – 28 013 m3/rok
 3. 3.Sulbiny – 2 980 m3/rok
 4. 4.Czyszkówek – 8 422 m3/rok

Od Z.B i E.U.W-K. Sp. z o.o. Miętne

 1. 1.Wola Rębkowska – 45 156 m3/rok
 2. 2.Stara Huta – 4 549 m3/rok,
 3. 3.Budy Uśniackie – 9 875 m3/rok

 Pytanie 2

Prosimy o podanie średnic przepływomierzy koniecznych do zamontowania w ilości 4 szt.

ODP: Powinny być założone wodomierze sprzężone o średnicy Ø100/25 w szczelnych studniach wodomierzowych z tworzyw sztucznych.

 Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o zmiany zapisu: „Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.” na: „Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie Innych podmiotów do udostępnienia doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.” zgodnie z obowiązującą Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

ODP: Wykonawca zgodnie z ustawą PZP „może przedstawić pisemne zobowiązanie Innych podmiotów do udostępnienia doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.”

 Pytanie 4.

Dla wyjaśnienia punktu 23. „Uiszczanie podatków i Innych ciężarów związanych z obsługą i eksploatacją ujęć wody, sieci wodociągowych i urządzeń z nimi związanych”, prosimy o podanie wielkości kwot opłat podatkowych.

 Odp. Głównym obciążeniem podatkowym jest podatek od nieruchomości o wysokość rocznie około 66 254,18 zł.

Zostaw komentarz