Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-01-24

 

TIP 271.1.2013                                  

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin”

 

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Eksploatację sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin w następujący sposób:

 

  1. 1.Rozdział III §1 pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający jako właściciel sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Garwolin, powierza na zasadzie dzierżawy ich eksploatację i konserwację Przedsiębiorcy do dnia 31 grudnia 2015r.”

 

  1. 2.Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Garwolin                                                     

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz