Obwieszczenie

 w Obwieszczenia

KS.6220.2.2013

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 stycznia 2013 roku

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.05.2012 r., zostało wszczęte na wniosek Grupy Producentów Mleka „Garwolin” Sp. z o.o. z/s Wola Rębkowska ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie zakładu przetwórstwa mleka na działce o nr ewidencyjnym 1483/1 położonej w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 K.P.A. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

Wyznacza się stroną postępowania termin 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.2.2013 z dnia 29.01.2013r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o opinię w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pli www.w-bip.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Ruda Talubska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz