OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin

 w Archiwum przetargów

Gmina Garwolin: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29930 – 2013

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38768 – 2013.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmioptem zamówienia jest eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącej własność gminy Garwolin w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W zakresie eksploatacji i konserwacji istniejącej sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych w Gminie Garwolin o następujących parametrach: Sieć wodociągowa o długości – 150,3 km; Długość przyłączy wodociągowych – 137,1 km; Ilość przyłączy – 3120 sztuk;  Ilość sprzedawanej wody mieszkańcom:  321 567 m3/rok,  26 797 m3/miesiąc. Obecnie obowiązująca stawka za 1 m3 wody to 2,46 zł netto. Gmina Garwolin posiada dwie stacje uzdatniania wody w Miejscowościach Miętne i Wola Władysławowska. Wydajność stacji w Miętnem 1687 m3/doba;  Wydajność stacji Wola Władysławowska 360 m3/doba. Ponadto woda jest kupowana ze stacji: 1. Od PWIK Garwolin: – Ruda Talubska, – Lucin, – Sulbiny, – Czyszkówek, 2. Od Z.B i E.U.W-K. Sp. z o.o. Miętne – Wola Rębkowska; 3.Od Z.B i E.U.W-K. Sp. z o.o. Miętne,– Stara Huta, – Budy Uśniackie 

Ad.2.3 celem poprawnego rozliczania wody kupowanej konieczne będzie zamontowanie przepływomierzy w ilość 4 szt. Koszt montażu ponosi eksploatator.

 

Ilość wody kupowanej rocznie to około 208 125 m3/rok.

 

Cena wody kupowanej jest negocjowana indywidualnie przez eksploatatora.

 

 • Wodę z użytą do celów przeciw pożarowych oraz do płukania sieci wodociągowej należy uwzględnić w cenie ofertowej za 1 m3 wody.

 

Przedmiot zmówienia obejmuje w szczególności:

 

 1. Przyjecie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodociągowy;
 2. Prowadzenie eksploatacji zgodne z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno – ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów kodeksu Pracy, BHP i innych;
 4. Całodobową i bezawaryjną dostawę wody od odbiorców;
 5. Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość stan techniczny wszystkich elementów sieci, eksploatowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 6. Zakup i wymiana z własnych środków zużytych elementów sieci i urządzeń w stacjach uzdatniania wody;
 7. Pobieranie opłat za dostarczenie wody, zgodnie z taryfą uchwaloną uchwałą Rady Gminy Garwolin;
 8. Przeprowadzanie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych;
 9. Dokumentowanie wszystkich wpływów z tytułu opłat za dostarczanie wody;
 10. Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat przez odbiorców usług;
 11. Egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego;
 12. Przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostarczanie wody;
 13. Prowadzenie ewidencji odbiorców;
 14. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży – dostarczania wody;
 15. Prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłaszanych awarii,
 16. Podjecie działań w kierunku usunięcia awarii sieci wodociągowej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia;
 17. Niezwłoczne i skuteczne usuwanie awarii urządzeń i sieci wodociągowej, które uniemożliwiają korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem;
 18. Powiadamianie użytkowników (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem) o konieczności wstrzymania dostawy wody ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania;
 19. Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii dla udokumentowania konieczności ich wykonania;
 20. Zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń sieci wodociągowej będącej własnością Zamawiającego;
 21. Zapewnienie dozoru technicznego wraz z kompleksowym serwisem gwarantującym utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu sieci wodociągowej;
 22. Uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 23. Uiszczanie podatków i innych ciężarów związanych z obsługą i eksploatacją ujęć wody, sieci wodociągowych i urządzeń z nimi związanych.
  1. Miesięczne przekazywanie opłat za czynsz dzierżawny w wysokości 2000 zł netto

 

W czasie trwania umowy eksploatator w szczególności zobowiązany będzie do:

 

 1. Zawierania umów z użytkownikami sieci wodociągowej na dostarczanie wody.
 2. Bieżące kontrolowanie jakości dostarczanej wody.
 3. Określania parametrów technicznych potencjalnych użytkowników sieci wodociągowej, wydawanie warunków technicznych na wykonanie nowych przyłączy do sieci po zaakceptowaniu przez gminę i udzielanie pozwoleń na podłączenia do sieci.
 4. Nadzoru technicznego nad realizacją wydanych warunków technicznych, udziału w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych.
 5. Prowadzenia dokumentacji elementów (urządzeń i obiektów) sieci.
 6. Pobieranie opłat i egzekucji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci.
 7. Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku.
 8. Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach.

  

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.10.00.00-4, 65.13.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowy i Eksploatacji Urzadzeń Wodowciągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., ul. Głowna 45, 08-400 Mietne, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 791054,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 643134,00
 • Oferta z najniższą ceną: 643134,00  / Oferta z najwyższą ceną: 707447,40
 • Waluta: PLN.
Zostaw komentarz