OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

 

Garwolin, dnia 21.03.2013r.

 TIP.6733.2.2013

 
 

   OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Garwolin

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.647 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 że zostało wszczęte na wniosek

 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o.

 Oddział Zakład Mińsk Mazowiecki,

 z pełnomocnictwa Marcin Kranz

 reprezentujący firmę KRANZ – GAZ,

 
 
 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 47/1 i 49/1 we wsi Lucin, gm. Garwolin.

 W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Lucin gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz