OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 23.04.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

 w Obwieszczenia

TIP.6733.2.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 23.04.2013r.

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 47/1 i 49/1 we wsi Lucin, gm. Garwolin.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. została wydana na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Mińsk Mazowiecki, z pełnomocnictwa Marcina Kranz „KRANZ-GAZ”, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinak sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 47/1 i 49/1 we wsi Lucin, gm. Garwolin.

 

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin        ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Lucin gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Wójt Gminy Garwolin

                                                                                            Tomasz Łysiak

 

Zostaw komentarz