Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbina gm. Garwolin

 w Archiwum przetargów

Gmina Garwolin: Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: -2013

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmioptem zamówienia jest eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sulbiny stanowiącej własność gminy Garwolin w celu zbiorowego odprowadzania ścików. W zakresie eksploatacji i konserwacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Sulbiny jest infrastruktura o nastęoujących prametrach: Długość sieci kanalizacyjnej: – kanał grawitacyjny Ø200 PVC – 2003 mb, kanał tłoczny Ø63 PE – 644 mb. Długość Przyłączy – 328 mb Ilość przyłączy 26 szt. Ilość przepompowni – 1 szt. Średnia ilość ścieków przyjętych – 2901 m3 Miejsce odprowadzania ścieków – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana w ulicy Słowackiego miasto Gawolin. Średnie opłaty za prąd przepompowni – 300,00 miesięcznie. Przedmiot zamówienia objemuje w szczególności: 1. Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system kanalizacyjny; 2. Prowadzenie eksploatacji zgodne z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno – ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów kodeksu Pracy, BHP i innych; 4. Całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców; 5. Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczy wszystkich elementów sieci, eksploatowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 6. Zakup i wymiana z własnych środków zużytych elementów sieci i urządzeń na pompowniach ścieków; 7. Pobieranie opłat za odprowadzanie nieczystości ciekłych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Garwolin, zgodnie z taryfą ucgwaloną uchwałą Rady Gminy Garwolin; 8. Przeprowadzenie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych znajdujących się na przyłączu kanalizacyjnym, a w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych nieczystości ciekłych ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a wprzypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w celu dokonania obciążenia użytkowników za odbiór nieczystości ciekłych; 9. Dokumentowanie wszystkich wpływów z tytułu opłat za odprowadzanie nieczystości ciekłych; 10. Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat przez odbiorców usług; 11. Egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego; 12. Przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych; 13. Prowadzenie ewidencji odbiorców; 14. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży – odbioru nieczystości ciekłych; 15. Prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłaszanych awarii; 16. Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii kanalizacyjnej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia; 17. Niezwłoczne i skuteczne usuwanie awarii urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, które uniemożliwiają korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem; 18. Powiadamianie użytkowników (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem) o konieczności wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania; 19. Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii dla udokumentowania konieczności ich wykonania; 20. Zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń kanalizacji sanitarnej będących własnością Zamawiającego; 21. Zapewnienie dozoru technicznego wraz z kompleksowym serwisem gwarantującym utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu kanalizacji sanitarnej; 22. Uiszczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 23. Uiszczanie opłat, kar i podatków od nieruchomości związanych z kanalizacją. 24. Roczne przekazywanie opłat za czynsz dzierżawny w wysokości 1000 zł netto. W czasie umowy eksploatator w szczególności zobowiązany będzie do: 1. Zawierania umów z użytkownikami sieci kanalizacyjnej na odprowadzanie ścieków. 2. Bieżące kontrolowanie ilości i jakości odprowadzanych nieczystości ciekłych oraz przestrzegania warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych. 3. Określania parametrów technicznych potencjalnych użytkowników sieci kanalizacyjnej, wydawanie warunków technicznych na wykonanie nowych przyłączy do sieci po zaakceptowaniu przez gminę i udzielanie pozwoleń na podłączenie do sieci. 4. Nadzoru technicznego nad realizacją wydanych warunków technicznych, udziału w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych. 5. Prowadzenie dokumentacji elementów (urządzeń i obiektów) sieci. 6. Pobieranie opłat i egzekucji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci. 7. Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku. 8. Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych we właściwych przepisach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 50.80.00.00-3, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-8, 5051.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: .

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6,06 zł za 1m³
  • Oferta z najniższą ceną: 6,06 zł za 1m³ / Oferta z najwyższą ceną: 6,06 zł za 1m³
  • Waluta: PLN.
Zostaw komentarz