OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin
Numer ogłoszenia: 275302 – 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne na działce 747/8 gm. Garwolin wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. Będzie to rozbudowa istniejącego budynku, wykonana w technologii murowanej, wykonana z bloczków gazobetonowych. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blacha dachówkowa. Zakres robót: 1. Zagospodarowanie terenu 2. Roboty ziemne 3. Roboty budowlano – montażowe 4. Roboty wykończeniowe Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ (kosztorys ofertowy nie podlega ocenie stanowi jedynie załącznik do umowy)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 13 692,00 zł. (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1030 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. b) Wadium może być wnoszone w: -pieniądzu, (w formie przelewu), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. f) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. j) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie oceny Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie oceny aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje prace o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że zatrudni przy wykonaniu zamówienia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, w tym kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i należących do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie oceny dokumentów takich jak zaświadczenia z ZUS, US i opłaconej polisie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Gwarancja – 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

1. W załączniku nr. 5 do SIWZ Zamawiający żada o podanie potencjału kadrowego na dzień 31 lipca 2013r. gdzie termin składania ofert jest do 30 lipca 2013r. Prosze o korektę zapisu.

 

ODP: Potencjał kadrowy nalezy podać na dzień 30 czerwca 2013r.

 

2. Roboty rozbiórkowe – brak przy pozycjach 5-7, 10-16, 20-21 czy te materiały rozbiórki będą użyte do dalszego wbudowania lub wskazania gdzie te materiały należy złożyć inwestorowi.

 

Odp. Wymienione pozycje za wyjątkiem poz. 10,11 i 15 nie zakładają odzysku, miejsce złożenia materiałów określi inwestor. Wymienione pozycje w założeniach katalogowych obejmują wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkę właściwą, segregację i złożenie we wskazanym miejscu.

3. W pozycji utylizacji gruzu brak poz. 8, 23.

 

Odp. W dziale 1.3/poz. 27 i 28/ pozycja numer 23 została ujęta, brak pozycji nr 8, w związku z tym przedmiar w w/w pozycjach należy zmienić na następujący:

 

25.06+37.59+85.777+5.849+128.811*0.12+111.41*0.02+18.135+43.064+14.4+113.05*0.7

4. Brak rozbiórki podkładów pod nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej i ich utylizacji.

 

Odp.Wyceniać łącznie z pozycją 29.

5. Brak wskazania miejsca wywozu gruzu z rozbiórki by określić odległość jego wywozu.

 

Odp.Odległość wywozu gruzu określona przez inwestora jako 5 km, konkretne miejsce w odniesieniu do kosztorysu nieistotne.

6. Brak wskazania miejsca wywozu ziemi z wykopów by określić odległość jej wywozu.

 

Odp.Odległość wywozu ziemi określona przez inwestora jako 10 km, konkretne miejsce w odniesieniu do kosztorysu nieistotne.

7. Stan zero i roboty żelbetowe – brak określenia klasy betonu do wbudowania.

 

Odp.Klasę betonu należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, część konstrukcyjna. Beton C16/20

8. Brak izolacji poziomej na ławach fundamentowych pod ściany fundamentowe, stopy.

 

Odp.Izolacja pozioma ujęta w pozycjach 42, 43, 44

9. Poz. 51 – brak parametrów technicznych bloczków z betonu komórkowego na ściany konstrukcyjne, działowe, czym mają być połączone ze sobą.

 

Odp. Zgodnie z dokumentacja projektową, bloczki z betonu komórkowego odmiana 600 murowane na zaprawę cementowo wapienną. Łączenie ścian wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną tj. /strzępia, lub kotwy stalowe/

10. Poz. 56 – z jakiej cegły mają być wykonane łęki i czym połączone ze sobą.

 

Odp. Łęki wykonać z cegły pełnej, palonej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej.

11. Poz. 57 – brak grubości podokienników.

 

Odp.Grubość podokienników należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, część architektoniczna, czyli 3 cm.

12. Poz. 58 – brak wymiarów kanałów spalinowych i dymowych po zewnątrz i wewnątrz oraz czym połączone ze sobą, brak zakończenia kanałów, brak określenia czy ocieplone czy zime.

 

Odp. W pozycji nr 58 zgodnie z opisem w wierszu wyliczeń wyceniono jako rozwiązanie referencyjne komin „Schiedel avant” o wymiarach zewnętrznych prefabrykatu 28×28 cm. Jak ujęto w projekcie komin instalować zgodnie z technologią producenta. Producent dystrybuuje wyrób jako całość ze wszystkimi elementami, materiałem łączącym i instrukcją montażu i tak też zostało to ujęte w w/w pozycji.

13. Poz. 59 – brak określenia materiału z jakiego ma być wykonany komin.

 

            Odp. Komin wykonać z cegły pełnej, palonej, na zaprawę cementową, pełna fuga

14. Poz. 72 – brak parametrów technicznych podstaw i głowicy kolumny – materiał, wymiary, sposobu montażu, gdyż w słupie S1 brak tych elementów, słupów jest 4szt, kpl w przedmiarach dwa.

 

Odp.W pozycji należy wycenić 4 podstawy i 4 głowice. Elementy wykonane z betonu tak jak to ujęto w cz. rysunkowej opracowania. Średnica otworu 35 cm zgodnie ze średnicą słupa S1. Maksymalne wymiary zewnętrzne 50 x 50 cm. Wysokość elementu około 20-35 cm. Montaż mechaniczny w szalunku kartonowym, lub chemiczny po wykonaniu kolumny, zgodnie z technologią wybranego producenta.

15. Poz. 97 – rynny w obrocie sprzedaży występują śr. 15 cm, w przedmiarze i projekcie są śr. 14 cm, brak w przedmiarach, denek, stucerów, łączników rynnowych.

 

Odp. Wycenić rynny średnicy 15 cm, wycenę traktować jako komplet za mb uwzględniając elementy dodatkowe typu denka, łączniki itp.

16. Poz. 98 – brak kolanek i wylewek do rur spustowych, łączników do rur spustowych.

 

Odp. Wycenić jako komplet za mb, uwzględniając elementy dodatkowe typu kolanka, wylewki itp.

17. Poz. 100 – brak określenia materiału z czego mają być wykonane i wymiarów.

 

Odp. Kratka wentylacyjna plastikowa sufitowa w kolorze białym. Wymiar zgodny ze średnicą pionu wentylacyjnego 15 cm.

18. Poz. 102 – brak określenia materiału z czego mają być wykonane i wymiarów.

 

Odp. Kominki wentylacyjne stalowe, w kolorze pokrycia dachowego. Średnica dla pionu wentylacyjnego 15 cm, wysokość kominka min 50 cm.

19. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – brak określenia parametrów szyb, gatunku PCV, okna z listwami podokiennymi czy bez, ilości zamków w drzwiach, drzwi z samozamykacze czy bez.

 

Odp. Zgodnie z opisem technicznym wycenie podlega stolarka okienna dwuszybowa (szyba zespolona U =1,1) z PCV 5-cio komorowego klasy A, bezołowiowego, wzmacnianego profilem ze stali ocynkowanej. Listwa podokienna. Wielkość elementów stolarki okiennej i drzwiowej, ilość zamków, kolorystyka, oraz ich układ znajduje się w części rysunkowej projektu (architektura). Współczynnik izolacyjności akustycznej okna min Rw=31 dB.

20. Poz. 114 – występuje montaż luksferów 15/15/8 cm, w projekcje jest zamurowany otwór luksferami E60, w obrocie materiałowy są o wym. 19/19/15 cm, które mają być zastosowane?.

 

Odp.Wyceniać pustaki 19/19/15 w klasie E60

21. Poz. 118 – brak wymiarów i parametrów technicznych.

 

Odp. Np. Fakro WLI 54×83 cm lub równoważny.

22. Poz. 125 – brak grubości materiału ocieplającego i parametrów technicznych.

 

Odp. Styropian EPS 70-40 grubości 5 cm

23. Poz. 129 – brak parametrów technicznych płytek na ściany.

 

Odp. Płytki glazury szkliwione 20 x 20 cm w odcieniu kremowym, gatunek I.

24. Poz. 137, 138 – brak gr. materiału ocieplającego i parametrów technicznych.

 

Odp. Styropian EPS 100 frez grubości 5 cm

25. Poz. 145, 146, 147 – brak parametrów technicznych płytek na podłogi.

 

Odp. Płytki gresowe 30 x 30 cm, matowe, gatunek I

26. Poz. 150 – brak parametrów technicznych ocieplenia z wełny mineralnej poddasza.

 

Odp. np. Isover Uni-Mata grubości 10 cm lub równoważny.

27. Poz. 151, 152 – brak parametrów technicznych ocieplenia z płyt styropianowych poddasza.

 

Odp.Styropian EPS 100 frez grubości 5 cm

28. Poz. 159 – brak parametrów technicznych ocieplenia z wełny mineralnej poddasza.

 

Odp. np. Isover Uni-Mata lub równoważny

29. Poz. 170-175 – brak określenia parametrów technicznych skrzydeł drzwiach.

 

Odp. Wg części rysunkowej projektu (wykaz stolarki) W przypadku elementów PCV szklonych wyceniać jak zostało opisane w pytaniu nr 18

30. Poz. 176 – w projekcje są ościeżnice stalowe, w przedmiarach drewniane- które właściwe. Drewniane malowane czy surowe z jakiego materiału.

 

Odp. Należy wycenić ościeżnice stalowe, wykończone fabrycznie.

31. Poz. 177 – brak parametrów technicznych wyłazu na strych.

 

Odp. np. Fakro LWK Komfort lub równoważny.

32. Poz. 178 – z czego pochwyt na wspornikach.

 

Odp. stalowy – malowany proszkowo

33. Poz. 182 – brak gr. płyt styropianowych i parametrów technicznych.

 

Odp. Wyceniać EPS 70-40 grubości zgodnie z opracowaniem projektowym 15 cm

34. Poz. 182 – brak gr. płyt z wełny mineralnej i parametrów technicznych jej mocowania i osiatkowania, listwy cokolowej.

 

Odp. Chodzi o pozycję 183. Grubość wg opracowania projektowego 15 cm, wyceniać np. płyty wełny elewacyjnej Rockwool fasrock-L( lub równoważny). Mocowanie ujete w poz 185. Wełnę instalować zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

35. Poz. 190 – brak wymiarów boni w styropianie, montażu listew narożnikowych i ich wykończenia.

 

Odp.Instalacja zgodnie z opisem technicznym. Szerokości pasów styropianowych 20 cm, listwy do boniowania 3 cm. Kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wycenić listwy do boniowania i niezbędne wykończenia.

36. Poz. 201 – brak klasy betonu.

 

Odp. Beton C16/20 zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.

37. Poz. 206-208 – brak wymiarów balustrad i śr. prętów ze stali, pochwytów.

 

Odp. Zgodnie z częścią rysunkową opracowania (rzut parteru)

38. Poz. 209 – brak wymiarów wycieraczki, materiału z czego ma być wykonana.

 

Odp. Wycieraczki gumowe ze szczotkami o wymiarach 50×100 cm

39. Poz. 212 – brak określenia koloru kostki brukowej, brak warstwy odsączającej z piasku pod kostkę, gr. podsypki cem.piask.

 

Odp. Kostka grafitowa, podsypka cementowo piaskowa grubości 5 cm.

40. Instalacja kanalizacji poz. 53, 54, 55, brak wymiarów i z jakiego materiału, brak wymiarów szafek.

 

Odp.

Poz. 53 materiał stal nierdzewna wym. 800x500mm

 Poz. 54 materiał stal nierdzewna wym. 600x500mm

 Poz. 55 materiał stal nierdzewna wym. 800x500mm

 Szafki wyceniać w technologii

41. Poz. 56 – brak wymiarów szafki pod umywalkowej.

 

Odp. Szafki wyceniać w technologii

42. Poz. 64 – brak wymiarów i parametrów technicznych.

 

Odp. Wysokość min. 180cm przystosowany do wycenionego rodzaju brodzika

43. Poz. 103 – czym zakończony komin, jak długi czopuch.

 

Odp. Komin ma być zakończony elementem systemowym danego komina. Komin ma być przeznaczony do kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania, wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej o grubości materiału min. 0,5mm, pracujący w nadciśnieniu o maksymalnej temp. 200°C.

 W istniejącej części wysokość komina Turbo wynosi 5m + 1,5m długość czopucha natomiast w projektowanej 7m + 1,0m czopucha.

44. Brak wyposażenia technologicznego wg projektu rys. T-1 i T-2.

 

         Odp. W kosztorysie sanitarnym wyceniono:

             poz. 59 – umywalka + poręcze

             poz. 61 – WC + poręcze

             pozostałe elementy proszę wycenić wg kosztorysu technologii       lub budowlanego.

45. Brak przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, miejsca do gromadzenia odpadów stałych, instalacji gazu i przyłącza gazu oraz

 

          Odp.  Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania projektowego jak i kosztorysowego

             Przyłącze gazowe istniejące.

             Wycenić wewnętrzną instalację gazową.

 

46. Czy średnica pod licznika (wodomierza) DN20 i wodomierza głównego DN25 (pracujących w układzie szeregowym) nie jest zbyt mała dla instalacji hydrantowej ? Jeżeli tak, prosimy o poprawienie przedmiaru.

 

Odp. Należy wycenić wodomierz dn20 o przepływie maksymalnym 5m3/h (przepływ na hydrant 3,6m3/h).

 

47. W przedmiarze nie ujęto zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej w Pom. Porządkowym 0.13. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

 

Odp.  Zlewozmywak z pomieszczenia 0.13 jest ujęty w poz. 54 natomiast bateria poz. 16

 

48. Wymagana ilość dodatków za podejścia odpływowe z PCV o śr. 50 mm to: 7 (umywalki) + 4 (zlewozmywaki) + 1 (brodzik) + 1 (pisuar) + 2 (skropliny kotłów) = 15 szt., Prosimy o poprawienie przedmiaru.

 

Odp. Poz. 44 wymagana ilość dodatków za podejścia = 7szt.umywalek + 3szt.zlewozmywaków + 1szt.brodzik + 1szt.pisuar + 2szt.skropliny kotłów = łącznie 14 szt. POPRAWIONO.

 

49. W przedmiarze nie ujęto wykonania i zasypania wykopów koniecznych dla montażu podposadzowej instalacji kanalizacyjnej oraz zewnętrznych przyłączy kanalizacyjnych PCV 110 i PCV 160. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odp. Dodano

 

50. W przedmiarze nie ujęto wstawienia trójników kanalizacyjnych w celu podłączenia do istniejącej instalacji kanalizacji nowych przyborów (brodzik, umywalka, wc kompakt, skropliny kotła, 2 zlewozmywaki, kratka ściekowa) w części istniejącej budynku. Prosimy o uzupełnienie oraz podanie materiału istniejącej instalacji.

 

Odp. W istniejącej części podłączamy tylko brodzik, umywalkę i skropliny kotła (WC, dwa zlewozmywaki i kratka są istniejące). Wycenić dodatkowo dwa podłączenia do istniejącej instalacji. Podłączenie umywalki i skroplin z kotła wykonać po ścianie do istniejącego zlewozmywaka. Brodzik do istniejącego pionu.

 

51. W przedmiarze nie ujęto wykucia bruzd w istniejącej posadzce w celu montażu w/w instalacji kanalizacyjnej oraz dodatkowej kratki ściekowej w pom. 0.21 w istniejącej części budynku. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odp. Wszelkie przekucia i naprawy należy uwzględnić w pozycji 65. Kratka ściekowa w pom. 0.21 jest istniejąca.

 

52. Jaka jest długość kominów Turbo kotłów gazowych ?

 

Odp. W istniejącej części wysokość komina Turbo wynosi 5m + 1,5m długość czopucha natomiast w projektowanej 7m + 1,0m czopucha.

 

53. Nie ma przedmiaru na instalację gazową.

Odp. Dodano           

 

Uzupełnienia i wyjaśnienia powstałe w związku z zapytaniami oferentów

 

 

 

 1. Wycenić rynny dachowe oraz rury spustowe w zadaszeniu nad wejściem ewakuacyjnym.
 2. Wniesiono uzupełnienia w pozycji 97, wycenić dodatkowe 8,2 mb rur spustowych
 3. Wniesiono uzupełnienia w pozycji 24, wycenić łącznie 49 m3
 4. Wniesiono uzupełnienie w pozycji 25, wycenić łącznie 17 m3
 5. Wycenić obudowę kominków wentylacyjnych płytą gipsowo kartonową na stelażu stalowym ocynkowanym CW 50, dotyczy pozycji 99

 

Zostaw komentarz