Wpis do działalności regulowanej (zmiana wpisu)

 w Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Nazwa sprawy

 

 

Wpis (zmiana wpisu) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garwolin

Podstawa prawna

 

 

         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.).

         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1282 z późn. zm.).

         Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).

         Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

         Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

         Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin – załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XIV/127/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 2391, z dnia 27 grudnia 2012 r.).

Wymagane dokumenty

 

 

         Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

         Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

         Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 

 

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy dot. opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Gminy Garwolin, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, numer pokoju 200, nr telefonu (25) 6820560 wew. 45, Grzegorz Góźdź – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zostaw komentarz