OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 30.07.2013r.

TIP.6733.4.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.647 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 267)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

 

 

PGNiG SPV4 Sp. zo.o.

Oddział w Warszawie

Zakład Mińsk Mazowiecki

 

z pełnomocnictwa

Zakładu Usługowo- Handlowego Instalacji Sanitarnych i Gazowych

Ryszarda Czamara,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 903/2 (ul. Garwolińska) we wsi Miętne, gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Miętne gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Zostaw komentarz