OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-08-05

TIP 271.14.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

Z.P.H. LUMAR

Jacek Ogórkiewicz

Ul. Wierzbowa 3

85-374 Bydgoszcz

Cena oferty:

         brutto: 175.885,08 zł

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
Z.P.H LUMAR Jacek Ogórkiewicz

następującej punktacji:

Cena – 95 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

  1. FIRMA

F.H.U. ANEX – Wiesław Stanuszek, ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów

Cena oferty:

         brutto: 188.190,00 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 88,79 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 5 pkt

Łączna liczba punktów – 93,79 pkt

  1. FIRMA

PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Karkowska 29C, 50-424 Wrocław

Cena oferty:

         brutto: 189.420,00 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 88,21 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 88,21 pkt

  1. FIRMA

FORNICA Jarosław Pataluch ul. Zw. Jaszczurczego 9/25, 80-288 Gdańsk

Cena oferty:

         brutto: 250.729,29 zł

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 66,64 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 66,64 pkt

  1. FIRMA

TRONUS POLSKA, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 241.397,24 zł

Oferta nie spełniła warunków udziału w postępowaniu, była niekompletna i podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 69,22 pkt

Warunki serwisu i gwarancji – 0 pkt

Łączna liczba punktów – 69,22 pkt

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający wymagał, aby Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. przedstawił :

– w celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 6 do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonywania zamówienia. Dotyczy również osób, którymi Wykonawca będzie dysponował wraz z jego podstawą.

Zamawiający pismem z dnia 29.07.2013 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentu w terminie do dnia 02.08.2013 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi z brakującymi dokumentami.

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, ustawy Prawo zamówień publicznych, firma: TRONUS POLSKA, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie prawne: wykluczenie- art. 24 ust. 2 pkt. 4 odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 (tekst jednolity: Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zostaw komentarz