OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dostawę oleju opałowego lekkiego spełniający wymagania PN-C- 96024 do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w ilości ok. 61 tysięcy litrów.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-09-02

TIP 271.16.2013                                

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin
w sezonie grzewczym 2013/2014 r.
.

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: „Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin w sezonie grzewczym 2013/2014 r.” w następujący sposób:

 1. Rozdział II punkt 7 ust 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący opakowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Na opakowaniu (opakowaniach) należy umieścić napis:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „
Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gm. Garwolin
w sezonie grzewczym 2013/2014 r.

Nie otwierać do dnia 06.09.2013 r. do godz. 11.00 ”

oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia wpływu po terminie).

 1. Rozdział II Punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie
  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr
  100 tj. sekretariat w terminie do dnia 06.09.2013 roku do godziny 1030.
 2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a” zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 1. Rozdział II Punkt 9 ust 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący otwarcia i badania ofert otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 06.09.2013 r. o godz. 1100 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209.

 1. Załącznik nr. 1

Zapis :

„netto za 1 litr oleju : ………..….. zł, (słownie: ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. złotych)
przy cenie hurtowej oleju w Grupie ……………………….
…….…. zł/m3 na dzień 10.10.2012r., przy stałej marży Dostawcy określonej na poziomie ……….. zł.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„netto za 1 litr oleju : ………..….. zł, (słownie: ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. złotych)
przy cenie hurtowej oleju w Grupie ……………………….
…….…. zł/m3 na dzień 23.08.2013r., przy stałej marży Dostawcy określonej na poziomie ……….. zł.”

 1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                          Z poważaniem

                                                                                   Wójt gminy Garwolin                                                                                        

                                                                                              Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz