OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. „Uczymy

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-09-30

TIP 271.18.2013                                

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. „Uczymy się bawiąc” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

REMI s.c.

Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska

Ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 102.874,00 zł

Na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę REMI s.c. Oferta spełniła wszystkie wymagania zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiadała potrzebom Zamawiającego i osiągnęła najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

Dlatego też oferta REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska została uznana za najkorzystniejszą.

Zostaw komentarz